Zákon č. 8/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 01.01.1993 do31.12.1994
Zrušený 274/1994 Z. z.

8

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. decembra 1992

o Fonde nemocenského poistenia a Fonde dôchodkového poistenia a ich hospodárení

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje hospodárenie s prostriedkami Fondu nemocenského poistenia Národnej poisťovne a Fondu dôchodkového poistenia Národnej poisťovne.1)

§ 2

(1) Fond nemocenského poistenia Národnej poisťovne (ďalej len „Fond nemocenského poistenia“) a regionálne fondy nemocenského poistenia2) tvoria jednotný celok.

(2) Fond dôchodkového poistenia Národnej poisťovne (ďalej len „Fond dôchodkového poistenia“) a regionálne fondy dôchodkového poistenia2) tvoria jednotný celok.

DRUHÁ ČASŤ

Správa fondov

§ 3

(1) Fond nemocenského poistenia spravuje Správa Fondu nemocenského poistenia.

(2) Fond dôchodkového poistenia spravuje Správa Fondu dôchodkového poistenia.

(3) Zbor zástupcov Národnej poisťovne môže rozhodnúť o spoločnom výkone niektorých správnych činností Správy Fondu nemocenského poistenia a Správy Fondu dôchodkového poistenia z dôvodov účelnosti a efektívnosti pri zachovaní oddeleného používania prostriedkov týchto Fondov.3)

TRETIA ČASŤ

Hospodárenie fondov

Tvorba fondov

§ 4

(1) Fond nemocenského poistenia a Fond dôchodkového poistenia sa tvoria pre každý z uvedených fondov z

a) poistného plateného štátom,4)

b) príspevkov zo štátneho rozpočtu,5)

c) výnosov z majetku Národnej poisťovne,

d) platieb poistného z regionálnych fondov nemocenského poistenia a z regionálnych fondov dôchodkového poistenia,

e) darov a z ostatných príjmov.

(2) Regionálny fond nemocenského poistenia a regionálny fond dôchodkového poistenia sa tvoria pre každý z uvedených fondov z

a) platieb poistného,6)

b) poplatkov za neplnenie oznamovacej povinnosti,

c) prirážok k poistnému, z penále a z pokút,7)

d) príspevkov z Fondu nemocenského poistenia a z Fondu dôchodkového poistenia,

e) darov a z ostatných príjmov.

(3) Príjmy fondov sú oslobodené od dane z príjmov8) a nemožno ich fondom odňať.

(4) Tvorbu a hospodárenie Fondu nemocenského poistenia zabezpečuje Správa Fondu nemocenského poistenia a tvorbu a hospodárenie Fondu dôchodkového poistenia zabezpečuje Správa Fondu dôchodkového poistenia.

(5) Tvorbu a hospodárenie regionálnych fondov nemocenského poistenia zabezpečujú správy regionálnych fondov nemocenského poistenia a tvorbu a hospodárenie regionálnych fondov dôchodkového poistenia zabezpečujú správy regionálnych fondov dôchodkového poistenia.

§ 5

(1) Poistné uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) štát uhrádza v pravidelných mesačných splátkach vopred k prvému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

(2) Zúčtovanie týchto príjmov vykonáva Národná poisťovňa prostredníctvom príslušnej Správy Fondu polročne na základe informácií o počtoch jednotlivých skupín občanov, za ktorých štát uhrádza poistné.4)

(3) Ústredné orgány štátnej správy sú povinné poskytovať tieto potrebné informácie Národnej poisťovni pravidelne mesačne na základe jej požiadania.

§ 6

(1) Výška príspevku zo štátneho rozpočtu na valorizáciu dôchodkov sa odvodí z predpokladanej sumy zvýšenia dôchodkov vyplácaných po valorizácii v príslušnom kalendárnom roku.

(2) Príslušnú sumu podľa predchádzajúceho odseku uhrádza štát Fondu dôchodkového poistenia odo dňa účinnosti zákona o zvýšení dôchodkov preddavkovo mesačne.

(3) Príspevky štátu zo štátneho rozpočtu na zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu dôchodcov alebo aj ich rodinných príslušníkov, na zvýšenie dôchodkov za odboj a rehabilitáciu a na zvýšenie dôchodkov pre bezvládnosť, štát uhrádza preddavkovo mesačne vo výške jednej dvanástiny z predpokladaného ročného objemu prostriedkov na tieto účely.

(4) Zúčtovanie príspevkov5) sa vykonáva ročnou účtovnou závierkou.9)

§ 7

Výdavky fondov

(1) Výdavkami Fondu nemocenského poistenia sú

a) príspevky do regionálnych fondov nemocenského poistenia,

b) úhrady nákladov iným poisťovniam alebo iným právnym subjektom podľa zmlúv o finančnom vyrovnaní služieb a dávok, ktoré sa poskytli poistencom,

c) náklady na činnosť Národnej poisťovne a jej zariadení.

(2) Výdavkami Fondu dôchodkového poistenia sú

a) dávky dôchodkového poistenia,10)

b) úhrady nákladov iným poisťovniam alebo iným právnym subjektom podľa zmlúv o finančnom vyrovnaní služieb a dávok, ktoré sa poskytli poistencom,

c) náklady na činnosť Národnej poisťovne a jej zariadení.

(3) Výdavkami regionálnych fondov nemocenského poistenia sú

a) dávky nemocenského poistenia,11)

b) úhrady nákladov iným poisťovniam alebo iným právnym subjektom podľa zmlúv o finančnom vyrovnaní služieb a dávok, ktoré sa poskytli poistencom,

c) náklady na činnosť regionálnej národnej poisťovne a jej zariadení,

d) odvody rozdielu medzi príjmami uvedenými v § 4 ods. 2 písm. a) až c) a výdavkami.

(4) Výdavkami regionálnych fondov dôchodkového poistenia sú

a) úhrady nákladov iným poisťovniam alebo iným právnym subjektom podľa zmlúv o finančnom vyrovnaní služieb, ktoré sa poskytli poistencom,

b) náklady na činnosť regionálnej národnej poisťovne a jej zariadení,

c) odvody príjmov uvedených v § 4 ods. 2 písm. a) až c).

§ 8

Poistný rozpočet

(1) Správa Fondu nemocenského poistenia, Správa Fondu dôchodkového poistenia, správy regionálnych fondov nemocenského poistenia a správy regionálnych fondov dôchodkového poistenia zostavujú poistný rozpočet v členení na

a) základný fond,

b) rezervný fond,

c) účelový fond,

d) správny fond.

(2) Správy regionálnych fondov nemocenského poistenia predkladajú návrhy poistného rozpočtu na príslušný kalendárny rok Správe Fondu nemocenského poistenia. Správa Fondu nemocenského poistenia predkladá návrh poistného rozpočtu za Fond nemocenského poistenia a za regionálne fondy nemocenského poistenia na schválenie správnej rade Národnej poisťovne.

(3) Správy regionálnych fondov dôchodkového poistenia predkladajú návrhy poistného rozpočtu na príslušný kalendárny rok Správe Fondu dôchodkového poistenia. Správa Fondu dôchodkového poistenia predkladá návrh poistného rozpočtu za Fond dôchodkového poistenia a za regionálne fondy dôchodkového poistenia na schválenie správnej rade Národnej poisťovne.

§ 9

Základný fond

(1) Z prostriedkov základného fondu sa uhrádzajú dávky nemocenského poistenia11) a dávky dôchodkového poistenia.10)

(2) Základný fond sa tvorí z

a) poistného,12)

b) príspevkov štátu,5)

c) poplatkov za neplnenie oznamovacej povinnosti, z prirážok k poistnému, z penále a z pokút,7)

d) darov a z ostatných príjmov,13) pokiaľ spôsob využitia nie je určený darcom inak.

§ 10

Rezervný fond

(1) Rezervný fond sa vytvára na úhradu dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia presahujúcich ich predpokladanú výšku v poistnom rozpočte základného fondu.

(2) Rezervný fond sa tvorí

a) z poistného12) v súlade s poistným rozpočtom v rozsahu do 0,5 % celkovej výšky platieb poistného,

b) zo zúčtovania zostatku pri ročnej účtovnej závierke vo výške podľa rozhodnutia zboru zástupcov Národnej poisťovne,

c) z príjmov, ktoré plynú z majetku Národnej poisťovne.

(3) Kumulovaný objem prostriedkov rezervného fondu nesmie v kalendárnom roku presiahnuť polovicu priemerných ročných výdavkov základného fondu vypočítaných z priemeru za tri predchádzajúce roky.

§ 11

Účelový fond

O spôsobe tvorby a využití účelového fondu rozhoduje správna rada Národnej poisťovne.

§ 12

Správny fond

(1) Z prostriedkov správneho fondu sa uhrádzajú výdavky spojené s činnosťou výkonných orgánov Národnej poisťovne.14)

(2) Správny fond sa tvorí najviac vo výške 3 % z

a) poistného,12)

b) príspevkov štátu.5)

§ 13

(1) Peňažné prostriedky fondov musia byť uložené v peňažných ústavoch, v ktorých má štát najmenej 51-percentnú účasť a ktoré majú sídlo v Slovenskej republike.

(2) Zostatky fondov sa prevádzajú do nasledujúceho roka bez obmedzenia.

(3) Peňažné prostriedky rezervného a správneho fondu presahujúce poistný rozpočet možno investovať so súhlasom správnej rady Národnej poisťovne.

(4) Záruku za platobnú schopnosť Fondov má štát.

§ 14

Majetok

(1) Majetok štátu, ku ktorému majú Slovenská správa sociálneho zabezpečenia v Bratislave, okresné správy sociálneho zabezpečenia, Bratislavská správa sociálneho zabezpečenia a Košická správa sociálneho zabezpečenia právo hospodárenia, sa stáva majetkom Národnej poisťovne a regionálnych národných poisťovní.

(2) Spôsob a podmienky prevodu majetku bývalej Ústrednej poisťovne a jej právnych nástupcov do majetku Národnej poisťovne a regionálnych národných poisťovní upraví zákon.

§ 15

Majetok a ostatné aktíva Národnej poisťovne a regionálnych národných poisťovní, pokiaľ sa využívajú na plnenie ich úloh,15) sú oslobodené od daní a poplatkov.16)

§ 16

Účtovníctvo

(1) Zamestnávateľ plní povinnosti súvisiace s vykazovaním, zúčtovaním poistného a úhradou dávok.17)

(2) Národná poisťovňa určí na účely výberu príspevkov, konania a kontrolnej činnosti v nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení rozsah údajov, ktoré sú o platiteľoch poistného potrebné na vytvorenie informačného systému.

(3) Na získanie údajov podľa predchádzajúceho odseku vyhotoví Národná poisťovňa tlačivá a určí termíny ich predkladania. Používanie týchto tlačív je pre platiteľov poistného záväzné.

§ 17

Pre potreby rozhodovania a riadenia poskytuje Národná poisťovňa bezplatné informácie orgánom štátnej správy v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 18

(1) Na osobitný účet Fondu nemocenského poistenia18) sa poukazujú prostriedky na

a) prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti,

b) podporu pri narodení dieťaťa,

c) pohrebné,

d) rodičovský príspevok,

e) kúpeľnú starostlivosť.

(2) Na osobitný účet Fondu dôchodkového poistenia18) sa poukazujú prostriedky na

a) výchovné a príplatok k výchovnému,

b) podporu pri narodení dieťaťa,

c) pohrebné,

d) kúpeľnú starostlivosť,

e) sociálny dôchodok,

f) dôchodok manželky,

g) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

h) zaopatrovací príspevok,

i) príspevok na úhradu za užívanie bytu,

j) náhradu zárobku pri službe v ozbrojených silách a pri civilnej službe.

§ 19

Národná poisťovňa a regionálna národná poisťovňa majú právo voči tretím osobám na náhradu dávok nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, ktoré vyplatili v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania voči osobám zúčastneným na nemocenskom poistení a dôchodkovom poistení.

§ 20

Národná poisťovňa a regionálne národné poisťovne vykonávajú činnosti, ktoré do vydania tohto zákona vykonávala Slovenská správa sociálneho zabezpečenia v Bratislave a okresné správy sociálneho zabezpečenia podľa osobitného zákona.19)


§ 21

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.

I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia.

2) § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

3) § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

4) § 18 ods. 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

5) § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

6) § 18 ods. 1 písm. a) až d) a § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

7) § 33, 34 a 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

8) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov.

9) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

10) § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

11) § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

12) § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

13) § 17 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

14) § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

15) § 5 a § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

16) Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.

17) § 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

18) § 42 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z.

19) Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1992 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. (úplné znenie č. 380/1992 Zb.).