Vyhláška č. 34/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky

Čiastka 9/1993
Platnosť od 12.02.1993 do31.03.1996
Účinnosť od 12.02.1993 do31.03.1996
Zrušený 18/1996 Z. z.

34

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 19. januára 1993,

ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien a § 20 ods. 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(K § 1 zákona)

(1) Dojednávanie cien, regulácia a kontrola cien sa v oblasti špeciálnej techniky vzťahuje na zbrojné výrobky a služby zbrojnej povahy (ďalej len „zbrojný tovar“), ktoré sa vyrábajú a predávajú v tuzemsku a sú výhradne určené na zabezpečenie obranyschopnosti a bezpečnosti štátu.1) Ide najmä o výrobky, výkony, poskytovanie licencií, služby a práce realizované v rámci výskumu, vývoja, výroby a opráv.

(2) Ak táto vyhláška neustanovuje inak, platí aj pre ceny zbrojného tovaru osobitný predpis.2)

§ 2

(K § 2 ods.1 zákona)

(1) Určené podmienky na dojednávanie cien zbrojného tovaru obsahujú okrem údajov uvedených v zákone

a) názov tovaru podľa platných technických podmienok alebo zadania,

b) číselný kód klasifikácie,1)

c) zákonnú meraciu jednotku,3)

d) kvalitatívne podmienky podľa platnej vojenskej normy, technických podmienok a špecifických požiadaviek kupujúceho,

e) dodacie podmienky podľa špecifických požiadaviek kupujúceho vyjadrených v dohode, zmluve, technických podmienkach alebo podľa platnej vojenskej normy.

(2) Ponuková cena zbrojného tovaru vyrábaného pri neúplnom využití kapacít jednoúčelových výrobných a iných zariadení vychádza z ekonomicky oprávnených nákladov obstarania, spracovania a obehu a z primeraného zisku.4) Predávajúci predkladá kupujúcemu kalkuláciu takto navrhovanej ponukovej ceny ako podklad na dojednanie ceny dohodou.

§ 3

(K § 2 ods. 2 zákona)

Pri zbrojnom tovare sa vyžaduje písomná forma dohody o cene alebo spôsobe, akým sa vytvorí.

§ 4

(K § 10 zákona)

Zoznam zbrojného tovaru s regulovanými cenami a opatrenia v oblasti cien zbrojného tovaru vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky osobitným rozhodnutím.

§ 5

(K § 11 ods. 2 zákona)

(1) Z cenovej evidencie zbrojného tovaru vedenej predávajúcim podľa § 11 zákona musia byť zrejmé tieto údaje:

a) určené podmienky podľa § 2 tejto vyhlášky,

b) výška dojednanej ceny a jej konštrukcia (cenová kalkulácia, výpočet ceny z nevyužitých kapacít, daň z pridanej hodnoty, doklady o úhrade a iné).

(2) Predávajúci vedie a uchováva evidenciu o cenách zbrojného tovaru po dobu 3 rokov od dátumu posledného predaja tovaru.

(3) Predávajúci vedie dokumentáciu a evidenciu zavedenú na účely rokovania o cenách pod názvom „Zbrojný tovar“ a vedie ich oddelene od evidencie ostatného tovaru.

§ 6

(K § 13 ods. 1 zákona)

Ceny zbrojného tovaru sa uvádzajú výhradne v ponukových cenníkoch zbrojného tovaru. Predávajúci na požiadanie poskytne cenníky zbrojného tovaru oprávneným osobám.5) Ceny zbrojného tovaru nie je prípustné uvádzať v cenníkoch spolu s cenami ostatného tovaru okrem prípadov, keď je zbrojný tovar uvoľnený do predaja na tuzemskom trhu alebo na vývoz.


§ 7

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 584/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách pre ceny špeciálnej techniky,

2. výmer Federálneho ministerstva financií č. 6/OST/91, ktorým sa určuje postup pre cenovú kontrolu špeciálnej techniky.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Výrobky, ktoré boli k 31. decembru 1992 zatriedené podľa jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 571 až 579 podľa výnosu Federálneho štatistického úradu č. 0668/80 z 5. novembra 1980 o osobitnej časti jednotnej klasifikácie výrobkov a výkonov.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 580/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

3) Výnos Federálneho štatistického úradu č. 671/80-03 z 29. februára 1980 o jednotnom označovaní a kódovaní meracích jednotiek a jednotiek ekonomických veličín, uverejnený v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 3/1980, vrátane doplnkov uverejnených v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastkach 7/1981, 9/1985, 10/1985 a 15/1985.

4) Výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1/55/OŠT/93 o poskytovaní cenových informácií z oblasti špeciálnej techniky a o tvorbe ponukových cien tejto techniky pri neúplnom využití jednoúčelových výrobných zariadení.

5) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.