Oznámenie č. 252/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 62/1993
Platnosť od 30.10.1993
Účinnosť od 30.10.1993

252

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 31. augusta do 30. septembra 1993 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 15. septembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1992 uzavretej medzi Federálnym odborovým zväzom pracovníkov sklárskeho, keramického, bižutérneho priemyslu a porcelánu

a

Odvetvovým zväzom sklárskeho a bižutérneho priemyslu Slovenskej republiky, Zväzom priemyslu Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 26. augusta 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 26. augusta 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 2 zo dňa 2. septembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.