Vyhláška č. 283/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

(v znení č. 274/2021 Z. z.)

Čiastka 69/1993
Platnosť od 27.11.1993
Účinnosť od 13.07.2021

283

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 9. novembra 1993,

ktorou sa upravujú podrobnosti výkonu služby vojakov pri plnení úloh Policajného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ustanovuje:


§ 1

Vojaci v činnej službe vyčlenení do podriadenosti Policajného zboru1) (ďalej len „vojaci“) počas výkonu policajnej služby podliehajú organizátorskej, riadiacej a kontrolnej činnosti príslušného služobného orgánu Policajného zboru2) podľa miesta služobného zaradenia vojaka.

§ 2

(1) Vojaci musia byť pred zaradením do výkonu policajnej služby vyškolení a poučení o oprávneniach a povinnostiach zodpovedajúcich účelu vyčlenenia.

(2) Za vyškolenie a poučenie vojakov podľa odseku 1 zodpovedá príslušný služobný orgán Policajného zboru2) podľa miesta služobného zaradenia vojaka.

§ 3

(1) Vojaci pri zabezpečovaní ochrany štátnych hraníc a strážených objektov môžu vykonávať službu samostatne.

(2) Vojaci pri zabezpečovaní verejného poriadku vykonávajú službu len v hliadke, ktorej veliteľom je príslušník Policajného zboru.

§ 4

Vonkajšie označenie „POLÍCIA“3) vojakov tvorí rukávová páska bielej farby, široká 10 cm, s nápisom „POLÍCIA“ z čiernych písmen veľkosti 4,5 cm. Rukávová páska sa nosí na zálaktí ľavej ruky.

§ 4a

Ustanovenia § 1 až 4 sa vzťahujú aj na ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyčlenených do podriadenosti Policajného zboru.1)


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Jozef Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

2) § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3) § 71 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z.