Nariadenie vlády č. 73/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb.

Čiastka 21/1993
Platnosť od 30.03.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 01.04.1993 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.

73

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 1993,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z.z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. sa mení takto:

§ 10 ods. 3 znie:

(3) Príslušníkovi vykonávajúcemu pracovné činnosti a služby pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným závažným rizikám, a ďalej pri plnení osobitných úloh na zabezpečovanie brannej pohotovosti štátu alebo na vyhlásenie mimoriadnych opatrení a činností s mimoriadnou psychickou záťažou poskytne zamestnávateľ na presne definované činnosti, ktoré dohodne s príslušným ústredným orgánom, príplatok vo výške 200 až 800 Sk mesačne.“.


Čl. II

V článku III nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. sa slová „1. marcom 1993“ nahrádzajú slovami „1. septembrom 1993“.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1993.


Vladimír Mečiar v. r.