Zákon č. 89/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993
Účinnosť od 29.04.1993

OBSAH

89

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. marca 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 ods. 2 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) navrhovateľ v konaní podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. a v ďalších konaniach, ak to ustanovujú osobitné predpisy4).".

2. V § 4 sa vypúšťa odsek 3; doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 9 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová: „to sa nevzťahuje na cudzincov.".

4. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Zaplatené súdne poplatky v konaniach podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 264/1992 Zb. a zákona č. 267/1992 Zb. sa vrátia navrhovateľom poplatkového úkonu.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.