Zákon č. 59/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Čiastka 17/1993
Platnosť od 17.03.1993 do31.12.2003
Účinnosť od 17.03.1993 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

59

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 18. februára 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb. a zákona č. 235/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 1 sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.

2. V § 14 ods. 4 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.

3. V § 14 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“, slová „do 31. decembra 1992“ slovami „do 31. decembra 1993“ a slová „k 31. decembru 1992“ slovami „k 31. decembru 1993“.

4. V § 15 sa slová „po 31. decembri 1992“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1993“.

5. V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.

6. V § 40 ods. 2 písm. d) sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.

7. V § 56 ods. 5 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“.

8. V § 130 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“ a slová „po 31. decembri 1992“ slovami „po 31. decembri 1993“.

9. § 130 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti stanoviť, ktoré funkcie sa zaraďujú do I. kategórie a ako sa zaradenie vykonáva. Pritom môžu stanoviť, v akom rozsahu sa započítava doba služby výkonného letca a doba výkonu funkcií osobitnej povahy alebo osobitného stupňa nebezpečnosti do doby zamestnania.“.

10. V § 130 ods. 3 sa slová „do 31. decembra 1992“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 1993“.

11. Za § 136 sa vkladá nový § 137, ktorý znie:

㤠137

Ministri obrany, vnútra a spravodlivosti Slovenskej republiky môžu vo svojej pôsobnosti povoľovať výnimky z podmienky 20 rokov služby stanovenej pre vznik nároku na dôchodok vojakov z povolania, ktorí túto podmienku nemôžu splniť ku dňu dosiahnutia veku stanoveného pre vznik nároku na dôchodok alebo pre skončenie služby zo zdravotných dôvodov.“.

12. V nadpise nad § 174 sa slová „po 31. decembri 1992“ nahrádzajú slovami „po 31. decembri 1993“.

13. V § 174 ods. 1 sa slová „pred 1. januárom 1993“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1994“ a slová „po 31. decembri 1992“ slovami „po 31. decembri 1993“.

14. V § 174 ods. 2 sa slová „k 31. decembru 1992“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru 1993“.

15. V § 175 sa slová „do 31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2017“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.