Opatrenie č. 35/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992

Čiastka 9/1993
Platnosť od 12.02.1993 do26.01.1996
Účinnosť od 12.02.1993

OBSAH

35

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 7. januára 1993

číslo III/2-34/1993, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. decembra 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky vyhlasuje zmeny v zozname obcí a ich častí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané do 31. decembra 1992.


Okres BANSKÁ BYSTRICA
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Banská Bystrica na obce Hronsek, Malachov a Banská Bystrica. Po rozdelení sa obce Hronsek a Malachov nečlenia na časti obce.
Mesto Banská Bystrica sa člení na mestské časti 1. Banská Bystrica, 2. Iliaš, 3. Jakub, 4. Kostiviarska, 5. Kráľová, 6. Kremnička, 7. Majer, 8. Podlavice, 9. Radvaň, 10. Rakytovce, 11. Rudlová, 12. Sásová, 13. Senica, 14. Skubín, 15. Šalková, 16. Uľanka.

Okres BRATISLAVA-VIDIEK
s účinnosťou od 1. januára 1993

– určuje sa novej časti mesta Stupava názov Mást. Po vytvorení novej mestskej časti sa mesto Stupava člení na mestské časti 1. Mást, 2. Stupava.

Okres DUNAJSKÁ STREDA
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Zlaté Klasy na obce Čenkovce a Zlaté Klasy. Po rozdelení sa obec Čenkovce nečlení na časti obce.
Obec Zlaté Klasy sa člení na časti obce 1. Maslovce, 2. Rastice.

Okres GALANTA
s účinnosťou od 1. januára 1993

– mení sa názov obce Janovce na Jánovce.

Okres KOMÁRNO
s účinnosťou od 1. januára 1993

– mení sa názov obce Vojnice na Bátorove Kosihy.

Okres KOŠICE-VIDIEK
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Seňa na obce Milhosť a Seňa. Po rozdelení sa obce Milhosť a Seňa nečlenia na časti obce.

Okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Liptovský Hrádok na obce Liptovský Peter a Liptovský Hrádok.
Po rozdelení sa obec Liptovský Peter nečlení na časti obce.
Mesto Liptovský Hrádok sa člení na mestské časti 1. Dovalovo, 2. Liptovský Hrádok.

Okres LUČENEC
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Lučenec na obce Mikušovce a Lučenec.
Po rozdelení sa obec Mikušovce nečlení na časti obce. Mesto Lučenec sa člení na mestské časti 1. Lučenec, 2. Malá Ves, 3. Opatová;

s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Kokava nad Rimavicou na obce Utekáč a Kokava nad Rimavicou.
Po rozdelení sa obce Utekáč a Kokava nad Rimavicou nečlenia na časti obce.

Okres POPRAD
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Ždiar na obce Tatranská Javorina a Ždiar.
Po rozdelení sa obce Tatranská Javorina a Ždiar nečlenia na časti obce.

Okres PRIEVIDZA
s účinnosťou od 1. januára 1993

– mení sa názov obce Chrenovec na Chrenovec-Brusno.

Okres RIMAVSKÁ SOBOTA
s účinnosťou od 1. januára 1993

– mení sa názov obce Strelnice na Leváre.

Okres ROŽŇAVA
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Revúca na obce Mokrá Lúka a Revúca.
Po rozdelení sa obec Mokrá Lúka nečlení na časti obce. Mesto Revúca sa člení na mestské časti 1. Revúca, 2. Revúčka.

Okres SVIDNÍK
s účinnosťou od 1. januára 1993

– mení sa názov obce Ruský Kručov na Kručov.

Okres TOPOĽČANY
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Partizánske na obce Brodzany a Partizánske.
Po rozdelení sa obec Brodzany nečlení na časti obce. Mesto Partizánske sa člení na mestské časti 1. Malé Bielice, 2. Malé Uherce, 3. Návojovce, 4. Partizánske, 5. Veľké Bielice;

s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Topoľčany na obce Tovarníky a Topoľčany.
Po rozdelení sa obec Tovarníky nečlení na časti obce.
Mesto Topoľčany sa člení na mestské časti 1. Kuzmice, 2. Malé Bedzany, 3. Nemčice, 4. Práznovce, 5. Topoľčany, 6. Veľké Bedzany.

Okres TRNAVA
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Trnava na obce Biely Kostol a Trnava.
Po rozdelení sa obec Biely Kostol nečlení na časti obce.
Mesto Trnava sa člení na mestské časti 1. Hrnčiarovce, 2. Modranka, 3. Trnava.

Okres VRANOV NAD TOPĽOU
s účinnosťou od 1. januára 1993

– mení sa názov obce Ruský Kazimír na Vyšný Kazimír.

Okres ZVOLEN
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Kriváň na obce Korytárky a Kriváň.
Po rozdelení sa obce Korytárky a Kriváň nečlenia na časti obce.

Okres ŽIAR NAD HRONOM
s účinnosťou od 1. januára 1993

– rozdeľuje sa obec Tekovská Breznica na obce Orovnica a Tekovská Breznica.
Po rozdelení sa obce Orovnica a Tekovská Breznica nečlenia na časti obce.

Jozef Tuchyňa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Týmto opatrením sa mení a dopĺňa zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vyhlásený v čiastke 15 Zbierky zákonov ČSFR z 15. marca 1991 na základe opatrenia Ministerstva vnútra SR z 28. decembra 1990, v znení opatrenia Ministerstva vnútra SR zo 7. februára 1992 č. OVV/2-135/1992, uverejneného v čiastke 24 Zbierky zákonov ČSFR z 24. marca 1992 a opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 7. septembra 1992 č. III/2-479/1992 v čiastke 94 Zbierky zákonov ČSFR z 15. októbra 1992.