Opatrenie č. 84/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 25/1993
Platnosť od 26.04.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.05.1993 do30.06.2002
Zrušený 338/2002 Z. z.

OBSAH

84

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 1. apríla 1993

o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách a podľa § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška stravného a výška základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „25 Kčs“ nahrádza sumou „32 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „39 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „62 Kčs“ nahrádza sumou „80 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „25 Kčs“ nahrádza sumou „32 Sk“.

5. V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,55 Kčs“ nahrádza sumou „0,65 Sk“.

6. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,15 Kčs“ nahrádza sumou „2,45 Sk“.


Čl. II

Upravené sadzby náhrad patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené v Zbierke zákonov.


Oľga Keltošová v. r.