Zákon č. 108/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Červeného kríža

Čiastka 31/1993
Platnosť od 18.05.1993 do30.04.1994
Účinnosť od 18.05.1993 do30.04.1994
Zrušený 84/1994 Z. z.

OBSAH

108

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. apríla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži a o nástupníctve Slovenského Červeného kríža

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 126/1992 Zb. o ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o Česko-slovenskom Červenom kríži sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Znak červený kríž na bielom poli a slová „červený kríž“ alebo „ženevský kríž“ chránené Ženevskými dohovormi z 12. augusta 1949 o ochrane obetí vojny v znení dodatkových protokolov k týmto dohovorom z 8. júna 19771) (ďalej len „Ženevské dohovory“) smie na území Slovenskej republiky v čase mieru používať iba

a) vojenská zdravotnícka služba na označenie a na ochranu zdravotníckych útvarov a ústavov, personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi a ostatnými medzinárodnými dohovormi upravujúcimi obdobné veci, ktorými je Slovenská republika viazaná,

b) Slovenský Červený kríž (§ 3), jeho ústavy, zariadenia a personál vo svojej činnosti v prípadoch uvedených pod písmenom a) a vo svojej inej činnosti v čase mieru za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi,

c) medzinárodné organizácie Červeného kríža a ich personál,

d) prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancia a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých, na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc v čase mieru, len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža (§ 3).

(2) Na iné účely alebo iné fyzické alebo právnické osoby nesmú znak a názov uvedené v odseku 1 alebo znak a názov ich napodobňujúce používať.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „10 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „50 000 Sk“ a slová „50 000 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „250 000 Sk“.

3. § 3 až 5 znejú:

㤠3

(1) Slovenský Červený kríž je spoločnosťou podľa zákona o združovaní občanov.2)

(2) Jedinou štátom uznanou spoločnosťou Červeného kríža na území Slovenskej republiky je Slovenský Červený kríž so sídlom v Bratislave.

§ 4

Slovenský Červený kríž má postavenie a oprávnenia národnej spoločnosti podľa Ženevských dohovorov a plní najmä tieto úlohy:

a) pôsobí ako výlučne uznaná pomocná organizácia vojenskej zdravotníckej služby,

b) pôsobí v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva a poskytuje pomoc v prípade katastrof a iných mimoriadnych udalostí,

c) poskytuje zdravotnícke, záchranné, sociálne a ďalšie humanitné služby,

d) šíri znalosť Ženevských dohovorov.

§ 5

(1) Slovenský Červený kríž získava prostriedky na svoju činnosť najmä členskými príspevkami, výnosmi z vlastnej činnosti a z vlastného majetku, z dotácií, prijímaním darov, dedičskými odkazmi a zbierkami.

(2) Vláda Slovenskej republiky poskytne každoročne zo štátneho rozpočtu spoločnosti Slovenský Červený kríž prostriedky na výkon jej činnosti podľa Ženevských dohovorov v rozsahu úloh vymedzených v § 4 tohto zákona.

(3) Slovenský Červený kríž je pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo Ženevských dohovorov a z rezolúcií Medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca oslobodený od daní, poplatkov, ciel a poštovného.“.

4. V § 6 ods. 1 sa za slová „31. 12. 1989“ vkladá bodka a slová „v rozsahu uvedenom v prílohe tohto zákona“ sa nahrádzajú novou vetou, ktorá znie: „Nehnuteľný majetok uvedený v bodoch 14 až 21 prílohy zákona č. 126/1992 Zb. prechádza dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona do vlastníctva Slovenského Červeného kríža.“.

5. § 7 znie:

㤠7

Vláda Slovenskej republiky môže ustanoviť nariadením podrobnejšie podmienky na vykonanie tohto zákona.“.

6. Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa pojem Česko-slovenský Červený kríž, rozumie sa tým Slovenský Červený kríž.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli.
Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori.
Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami.
Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny a Záverečný akt Diplomatickej konferencie (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. a príloha čiastky 40 Zbierky zákonov z roku 1954).
Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I).
Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Protokol II) - oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb.

2) § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.