Oznámenie č. 176/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pe politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobové organizácie

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993 do24.11.1994
Účinnosť do 24.11.1994
Zrušený 330/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

176

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 31. mája 1993 č. 65/54/1993, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie.

Týmto opatrením sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie a pokyny na jeho zostavovanie a spôsob predkladania.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky, ktoré účtujú podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie ustanovených opatrením Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992, č. V/20 531/1992 (registrovaným v čiastke 123/1992 Zb.).

Dňom účinnosti tohto opatrenia sa ruší účtovný výkaz Ročná závierka spoločenských a ostatných nezárobkových organizácií ustanovený Federálnym ministerstvom financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom č. j. FMF V/2-24 006/1990 a FSÚ č. Vk 685/91 z 20.12.1990.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/1993 a možno doňho nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.