Vyhláška č. 104/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Čiastka 30/1993
Platnosť od 13.05.1993 do31.12.1995
Účinnosť od 13.05.1993 do31.12.1995
Zrušený 302/1995 Z. z.

OBSAH

104

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 30. apríla 1993,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb sa dopĺňa takto:

V prílohe A vyhlášky v časti II POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE VÝROBKY sa za položku 0806 10 vkladá nová položka 0808 10, ktorá znie:

„0808 10 jablká čerstvé tona“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jaroslav Kubečka v. r.