Zákon č. 11/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov

Čiastka 2/1993
Platnosť od 01.01.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 01.01.1993 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.

OBSAH

11

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. decembra 1992,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 291/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Preambula zákona sa vypúšťa.

2. § 1 znie:

㤠1

Slovenská akadémia vied (ďalej len „akadémia“) je právnická osoba; akadémia je rozpočtová organizácia. Sídlom akadémie je Bratislava.“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „československej“ a slová „v Československej socialistickej republike“.

4. V § 2 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „československej“.

5. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

6. § 4 znie:

㤠4

(1) Akadémia uzaviera zmluvy o medzinárodnej spolupráci v oblasti vedeckej činnosti.

(2) Právo hospodárenia so zvereným majetkom štátu vykonávajú v mene akadémie jej organizačné útvary.“.

7. Za § 20a sa vkladá nový § 20b, ktorý znie:

㤠20b

(1) Právo hospodárenia k hnuteľným a nehnuteľným veciam, k majetkovým právam, ako aj iné práva a záväzky podľa osobitných predpisov1) prechádzajú 1. januárom 1993 na akadémiu.

(2) Pracoviská Česko-slovenskej akadémie vied na území Slovenskej republiky sa 1. januárom 1993 stávajú pracoviskami akadémie a riaditelia a vedecké rady týchto pracovísk sa stávajú ich riaditeľmi a vedeckými radami.".

8. V celom texte sa vypúšťa slovo „socialistický“.

9. V celom texte sa slová „Slovenská socialistická republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.


I. Gašparovič v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 599/1992 Zb., ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv