Oznámenie č. 168/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti

Čiastka 44/1993
Platnosť od 30.07.1993
Redakčná poznámka

Na základe článku III dodatok č. 1 nadobudol platnosť 26. júnom 1993 a účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.

168

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 1993 bol v Bratislave a v Prahe podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti.

Na základe článku III dodatok č. 1 nadobudol platnosť 26. júnom 1993 a účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.

DODATOK Č.1

k Dohode medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti

Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky a Národná banka Slovenska a Česká národná banka sa v súlade s článkom VII Dohody medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti dohodli na uzavretí dodatku č. 1.

Článok I

Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky a Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou o vykonávaní niektorých druhov platieb v devízovej oblasti (ďalej len „Dohoda“) zo 4. februára 1993 sa mení a dopĺňa takto:

1. V odkaze pod čiarou k článku III písmeno a) Dohody sa vypúšťa druhá veta.

2. V článku III Dohody sa za text písmena e) dopĺňa:

f) výnosov z predaja nehnuteľností na území druhej republiky,

g) predplatného periodickej tlače druhej republiky,

h) úhrad za dodaný tovar a služby poskytnuté do 7. februára 1993,

i) úhrad za služby dohodnuté s cestovnými kanceláriami druhej republiky do 7. februára 1993,

j) úhrad fyzických osôb právnickým osobám za prenájom priemyselného a spotrebného tovaru na osobné užívanie, ak zmluva o prenájme bola uzavretá do 7. februára 1993 a pokiaľ právnické osoby poskytujúce tieto služby nemajú pobočky zriadené na území druhej republiky,

k) poistného fyzických osôb v poisťovniach so sídlom na území druhej republiky, ak zmluva o poistení bola uzavretá do 7. februára 1993,

l) splátok pôžičiek z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, ktoré vznikli pred 7. februárom 1993,

m) úhrad v prospech ministerstva zahraničných vecí jednej republiky z titulu poskytnutia pomoci v prípadoch nehôd, núdze alebo tiesne v tretích štátoch, v ktorých je zastúpenie len tejto republiky, štátnemu príslušníkovi druhej republiky,

n) úhrad kúpnej ceny privatizovaného majetku v prospech Fondu národného majetku a Pozemkového fondu druhej republiky v súvislosti s realizáciou privatizačných projektov.“.

3. V článku VI odsek 1 sa za slová „podľa článkov I až IV“ vkladajú slová „a prevody podľa článku V“.

4. V článku VI odsek 2 sa doterajší text nahrádza týmto textom:

(2) Pokiaľ budú platby podľa článkov I až IV uskutočnené platiteľom z jeho vlastných devízových prostriedkov vo voľne zameniteľnej mene, bude transfer platby na území druhej republiky vykonaný v tejto mene.“.

5. V prílohe k článku I Dohody písmeno g) sa slová „motorových vozidiel“ nahrádzajú slovami „dopravných prostriedkov“.

6. Príloha k článku I Dohody sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie: „s) úhrady preukázateľných výdavkov spojených so správou a udržiavaním nehnuteľností na území druhej republiky, ako aj na platenie bežných úrokov a splátok hypotekárnych pôžičiek dohodnutých v súlade so zákonom, pokiaľ na ich platenie nie je možné použiť výnosy z tejto nehnuteľnosti.“.

Článok II

Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Dohody.

Článok III

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Dané v Bratislave a Prahe 26. júna 1993 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo financií

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za Národnú banku Slovenska:

Marián Jusko v. r.

Za Ministerstvo financií

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.

Za Českú národnú banku:

Josef Tošovský v. r.