Oznámenie č. 257/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 63/1993
Platnosť od 05.11.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

257

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 20. októbra 1993 č. 3398/1993 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993-1996, uzavretá 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993, uzavretá 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Dodatok č. 1 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, uzavretý medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky z 26. augusta 1993, a Dodatok č. 1 kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov, uzavretý medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky z 26. augusta 1993, sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a v Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.