Nariadenie vlády č. 144/1993 Z. z.Nariadenie vlády lovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb.

Čiastka 40/1993
Platnosť od 08.07.1993 do31.03.1995
Účinnosť od 08.07.1993 do31.03.1995
Zrušený 58/1995 Z. z.

144

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. marca 1993,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z § 45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/1992 Zb. sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) nehnuteľnosti na umiestnenie zastupiteľského úradu cudzieho štátu, medzinárodnej vládnej organizácie alebo inštitúcie, ktorej podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, a ak s prevodom vopred súhlasilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.