Vyhláška č. 304/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/1993
Platnosť od 29.12.1993 do31.12.2001
Účinnosť od 01.01.1994 do31.12.2001
Zrušený 381/2001 Z. z.

OBSAH

304

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. decembra 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1992 Zb., vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 568/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 147/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1a) znie:

(1) Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v § 2 tejto vyhlášky (ďalej len „zákonné poistenie“) vykonáva Slovenská poisťovňa, a. s. (ďalej len „poisťovňa“). Zákonné poistenie sa vzťahuje, ak táto vyhláška neustanovuje inak, na zodpovednosť za škodu prevádzkovateľa a vodiča motorového vozidla,

a) ktorého typ podlieha evidencii motorových vozidiel v Slovenskej republike, a ak ide o motorové vozidlo, ktorého typ tejto evidencii nepodlieha a ktorého vlastník alebo správca1a) (ďalej len „vlastník“) má trvalé bydlisko alebo sídlo v Slovenskej republike, a týka sa jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou jeho vozidla

1. v Slovenskej republike,

2. na území štátov, s ktorými Kancelária zelenej karty Slovenskej republiky uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla v cudzine,

b) ktoré je evidované alebo má trvalé stanovište v cudzine (ďalej len „cudzozemské motorové vozidlo“), v čase, na ktorý sa platí poistné (§ 20), ak príde na územie Slovenskej republiky, a týka sa jeho zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou jeho vozidla v Slovenskej republike.

1a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.“.

2. V § 5 písm. e) sa slovo „zabezpečenia“ nahrádza slovom „poistenia“.

3. V § 7 ods. 1 sa slová „notárskej úschovy“ nahrádzajú slovami „úschovy na súde“.

4. § 11 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) použil motorové vozidlo na iný účel, ako ustanovujú podmienky na určenie výšky poistného.“.

5. V § 15 ods. 3 sa suma „10 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.

6. § 17 znie:

㤠17

Poistné za motorové vozidlá uložené v nedotknuteľných zásobách Armády Slovenskej republiky sa neplatí.“.

7. V § 19 ods. 1 sa suma „20 Kčs“ nahrádza sumou „50 Sk“.

8. V § 20 ods. 1 a 2 sa slová „jeden mesiac“ nahrádzajú slovami „15 dní“.

9. V § 20 ods. 5 písm. b) sa slová „Kanceláriou zákonného poistenia motorových vozidiel pre územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Kanceláriou zelenej karty Slovenskej republiky“.

10. § 22 vrátane nadpisu znie:

㤠22

Sadzby poistného

(1) Na účely platenia poistného podľa tejto vyhlášky sa motorové vozidlá delia na skupiny ustanovené v odsekoch 2 a 3.

(2) Tuzemské motorové vozidlo vrátane motorových vozidiel so zvláštnou štátnou poznávacou značkou:

Ročné poistné v Sk
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka s hmotnosťou do 400 kg, so zdvihovým objemom valcov
1. do 50 cm3 vrátane 204
2. nad 50 cm3 do 350 cm3 vrátane 408
3. nad 350 cm3 576
b) osobný, dodávkový, špeciálny, malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg, motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg, so zdvihovým objemom valcov
1. do 1 300 cm3 vrátane alebo na elektrický pohon 624
2. nad 1 300 cm3 do 1 800 cm3 vrátane 1 080
3. nad 1 800 cm3 do 2 500 cm3 vrátane 1 992
4. nad 2 500 cm3 2 472
c) obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg 2 472
d) sanitný automobil 1 992
e) automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvalé vybavené špeciálnymi prístrojmi na záchranu života 1 992
f) ťahač návesov 6 120
g) ostatné automobily a pojazdný pracovný stroj so štátnou poznávacou značkou s celkovou hmotnosťou
1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane 6 120
2. nad 12 000 kg 8 940
h) poľnohospodársky alebo lesný traktor, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev so štátnou poznávacou značkou, pojazdný pracovný stroj bez štátnej poznávacej značky alebo vysokozdvižný vozík 360
i) motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor alebo traktor, ktorému sa štátna poznávacia značka neprideľuje 60
j) autobus určený na prevádzku iba v mestskej hromadnej doprave a trolejbus
1. autobus 2 880
2. trolejbus 1 440
k) ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou
1 . do 5 000 kg vrátane 6 288
2. nad 5 000 kg 9 624
l) prípojné vozidlo
1. určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách a), f) a i)
1.1. s celkovou hmotnosťou do 750 kg vrátane 60
1.2. s celkovou hmotnosťou nad 750 kg 120
2. určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v písmene f) - náves 2 940
3. poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v písmenách a) a i) je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá,
m) za motorové vozidlo s právom prednostnej jazdy s výnimkou motorových vozidiel uvedených v písmenách d) a e) a za motorové vozidlo taxislužby alebo motorové vozidlo určené na požičiavanie sa platí poistné vo výške jedenapolnásobku príslušnej sadzby poistného podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k) ,
n) za motorové vozidlo vyrobené do roku 1945 vrátane sa platí poistné vo výške polovice príslušnej sadzby poistného, ktoré je členené podľa skupín motorových vozidiel uvedených v písmenách a) až k).

(3) Cudzozemské motorové vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinnosť platiť poistné podľa § 20:

Poistné
za každých i začatých
15 dní pobytu v Sk
a) jednostopové motorové vozidlo a motorová trojkolka 500
b) osobný, dodávkový, špeciálny a malý nákladný automobil s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane 1 500
c) ostatné motorové vozidlá nezahrnuté pod písmenom a) alebo b) 2 500
d) poistné za prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami
uvedenými v písmenách a) až c) je zahrnuté v sadzbách poistného
za tieto motorové vozidlá.

(4) Za motorové vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí6) sa platí poistné vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby poistného uvedenej podľa skupín motorových vozidiel uvedených v odsekoch 2 a 3.“.

11. V § 24 ods. 3 sa slová „Kancelária zákonného poistenia motorových vozidiel pre územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“ nahrádzajú slovami „Kancelária zelenej karty Slovenskej republiky“.

12. Slová „česko-slovenský“ a „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „slovenský“ a „Slovenská republika“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Július Tóth v. r.