Oznámenie č. 256/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 63/1993
Platnosť od 05.11.1993
Redakčná poznámka

poslancov Európskeho parlamentu, ktorí boli zvolení na území Slovenskej republiky,.

256

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 20. októbra 1993 č. 1695/1993-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Vyššia kolektívna zmluva pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na rok 1993, uzavretá 29. januára 1993 medzi Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovým zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu a Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku, a jej Dodatok č. 1 z 21. júla 1993 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku a v Zväze priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovom zväze drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu.