Oznámenie č. 294/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 71/1993
Platnosť od 09.12.1993

294

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 30. septembra do 30. novembra 1993 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 2 zo dňa 11. októbra 1993 k Vyššej kolektívnej zmluve na rok 1993 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejnoprospešných záujmov Slovenskej republiky.

2. Dodatok č. 3 zo dňa 16. novembra 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.