Zákon č. 48/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov

Čiastka 11/1993
Platnosť od 15.02.1993 do31.03.2002
Účinnosť od 15.02.1993 do31.03.2002
Zrušený 314/2001 Z. z.

48

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 21. januára 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 490/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 24 ods. 2 znie:

(2) Ministerstvo vnútra vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na zabezpečenie požiarnej ochrany pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s požiarne nebezpečnými látkami, pri výstavbe alebo užívaní stavieb, technických alebo technologických zariadení a určuje technické podmienky ich požiarnej bezpečnosti, ako aj podmienky požiarnej bezpečnosti výrobkov a činností, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.“.

2. § 32 ods. 4 sa vypúšťa.

3. V § 41 ods. 1 sa za slovo „vysvetlenia“ vkladá čiarka a slová „určujú lehoty na odstránenie nedostatkov.“

4. V § 96a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Pôsobnosť okresnej správy Zboru požiarnej ochrany uvedenú v § 27 písm. b) a d), § 67 ods. 1 a 2, § 73 ods. 2 a úlohy jednotiek požiarnej ochrany uvedené v § 70 tohto zákona plní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc Mestský požiarny zbor.“.

5. Za § 96a sa vkladá nový § 96b, ktorý znie:

㤠96b

Ustanovenia tohto zákona o povinnostiach právnických osôb, pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku požiarnej ochrany pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru, pôsobnosti obcí pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol a o postihu právnických osôb za porušenie predpisov o požiarnej ochrane sa primerane vzťahujú na fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov.17a)“.

Poznámka pod čiarou 17a znie:

17a) Napr. zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).“.


Čl. II

Ak sa v predpisoch o požiarnej ochrane hovorí o organizácii, rozumie sa tým v súlade s osobitnými predpismi právnická osoba.

Čl. III

Zrušujú sa:

1. nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 39/1986 Zb. o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany,

2. úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. PO-442-18-1976 o poskytovaní študijných podpôr žiakom denného štúdia v študijnom odbore pozemné stavby s vnútorným zameraním požiarna ochrana (reg. v čiastke 25/1976 Zb.).

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.