97

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. marca 1993

o zvýšení dôchodkov v roku 1993

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Zvýšenie dôchodkov a najvyšších výmer dôchodkov

§ 1

(1) Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané pred 1. marcom 1993 sa zvyšujú od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993 o 3% mesačnej sumy dôchodku, na ktorú mal občan nárok ku dňu zvýšenia, a o sumu 270 Sk mesačne, a sirotské dôchodky priznané pred 1. marcom 1993 sa zvyšujú o 50 Sk mesačne.

(2) Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 sa zvyšujú odo dňa ich priznania o 20% mesačnej sumy, na ktorú mal občan nárok ku dňu priznania dôchodku, a sirotské dôchodky priznané od 1. marca 1993 do 31. decembra 1993 sa zvyšujú o 50 Sk mesačne.

(3) Starobné, invalidné, čiastočné invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a vdovské dôchodky priznané od 1. januára 1993 do 28. februára 1993 sa odo dňa ich priznania zvyšujú o sumu 290 Sk mesačne a od splátky splatnej po 28. februári 1993 sa zvyšujú podľa odseku 1.

(4) Vdovské a sirotské dôchodky sa nezvyšujú, ak boli vymerané z dôchodkov zvýšených podľa tohto zákona.

§ 2

Zvýšenie dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu

(1) Hranica dôchodkov, ktoré sú jediným zdrojom príjmu podľa § 54 ods. 1 a § 68 ods. 1 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č.306/1991 Zb. (ďalej len „zákon o sociálnom zabezpečení“), je 1 980 Sk mesačne a podľa § 54 ods. 2 a § 68 ods. 2 o sociálnom zabezpečení 3 360 Sk mesačne.

(2) Dôchodky vyplácané k 1. marcu 1993, ktoré boli upravené ako jediný zdroj príjmu, sa zvýšia bez žiadosti od splátky dôchodku splatnej po tomto dni.

(3) Starobné, invalidné, vdovské, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky obojstranne osirelých detí, ktoré doteraz neboli upravené ako jediný zdroj príjmu a nedosahujú výšku ustanovenú v odseku 1, sa upravia na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.

§ 3

Zvýšenie sociálnych dôchodkov

(1) Hranica sociálneho dôchodku podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení je najviac 1 980 Sk mesačne u jednotlivca a najviac 3 360 Sk mesačne, ak je na taký dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník.

(2) Sociálne dôchodky podľa § 52 ods. 2 zákona o sociálnom zabezpečení sa môžu priznať alebo zvýšiť až do súm uvedených v odseku 1 na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.

§ 4

Zvýšenie vdoveckého dôchodku a dôchodku manželky

(1) Hranica vdoveckého dôchodku podľa § 48a zákona o sociálnom zabezpečení od 1. marca 1993 je 870 Sk mesačne.

(2) Dôchodok manželky podľa § 51 zákona o sociálnom zabezpečení od 1. marca 1993 je 420 Sk mesačne. Dôchodok manželky podľa § 168 zákona o sociálnom zabezpečení sa zvyšuje o 220 Sk mesačne od splátky dôchodku splatnej po 28. februári 1993.

§ 5

Pri súbehu dôchodkov patrí zvýšenie iba raz, a to k vyššiemu dôchodku.

§ 6

Pre zvýšenie dôchodkov podľa tohto zákona platia obdobne ustanovenia § 5 ods. 3, § 6 až 8 zákona č.46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov.

§ 7

Najvyššie výmery dôchodkov

Najvyššie výmery starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úhrnu vyplácaných dôchodkov a úhrnu dôchodku (dôchodkov) a zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ustanovené zákonom o sociálnom zabezpečení1), sa s účinnosťou od 1. marca 1993 zvyšujú zo sumy

a) 3 800 Kčs na sumu 4 100 Sk,

b) 3 250 Kčs na sumu 3 600 Sk,

c) 2 900 Kčs na sumu 3 200 Sk,

d) 2 800 Kčs na sumu 3 100 Sk.1)

TRETIA ČASŤ

Zmena zákona č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov

§ 9

Zákon č. 46/1991 Zb. o zvyšovaní dôchodkov na mení takto:

V § 5 ods. 2 sa s účinnosťou od 1. marca 1993 suma „3 800 Kčs“ zvyšuje na sumu „4 100 Sk“.


ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Ak bola poberateľovi dôchodku, ku ktorému patrí zvýšenie podľa tohto zákona, po 1. marci 1993 vyplatená suma 220 Sk, považuje sa táto suma za preddavok na zvýšenie dôchodku podľa tohto zákona a zúčtuje sa najneskôr do 30. júna 1993.

(2) Doplatok k dôchodkom priznaným podľa § 1 ods. 3 sa zúčtuje najneskôr do 30. júna 1993.

§ 11

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24, 31, 56, 64,70, 133, 135 a 139 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.