Nariadenie vlády č. 100/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o Obchodnom vestníku

(v znení č. 50/1998 Z. z.)

Čiastka 28/1993
Platnosť od 05.05.1993 do31.01.2004
Účinnosť od 24.02.1998 do31.01.2004
Zrušený 42/2004 Z. z.

100

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 1993

o Obchodnom vestníku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nariaďuje:


§ 1

Vydávanie Obchodného vestníka (ďalej len „Vestník“) zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prostredníctvom vydavateľa.

§ 2

(1) Vo Vestníku sa zverejňujú údaje, ktorých zverejnenie ustanovuje Obchodný zákonník.

(2) Z údajov zapisovaných do obchodného registra podľa § 28 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka sa vo Vestníku zverejňujú:

a) údaje uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) až d), f) až h) Obchodného zákonníka a meno, priezvisko a bydlisko osoby alebo osôb oprávnených konať za podnikateľa,

b) z údajov uvedených v § 28 ods. 2 Obchodného zákonníka pri obchodnej spoločnosti a družstve výška základného imania, pri akciovej spoločnosti tiež počet, druh a menovitá hodnota akcií, pri štátnom podniku zakladateľ a kmeňové imanie,

c) deň zápisu údajov podľa písmena a) a b), ako aj zmena a zánik zapisovaných skutočností, ktoré boli zverejnené.

(3) Vo Vestníku sa zverejňuje vstup do likvidácie, ako aj meno a bydlisko likvidátora.

(4) Vo Vestníku sa ďalej zverejňuje výpis z uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o povolení vyrovnania a ostatné písomnosti súdu podľa ustanovení osobitného predpisu.1)

(5) Vo Vestníku sa okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 až 4 zverejňujú aj iné údaje, ak povinnosť zverejniť ich ustanovuje zákon.2)

§ 3

(1) Vo Vestníku sa môžu uverejňovať údaje, ktorých uverejnenie ustanovuje zákon, nestanovuje však povinnosť zverejniť ich vo Vestníku.

(2) Vo Vestníku sa môžu tiež uverejňovať

a) rozsudky v obchodných veciach,

b) oznámenia alebo rozhodnutia štátnych orgánov týkajúce sa podnikateľov.

§ 4

(1) Údaje určené na zverejnenie podľa § 2 ods. 2 až 4 zasielajú vydavateľovi súdy. Iné údaje okrem § 3 ods. 2 písm. a) sa zasielajú ministerstvu 20 dní pred požadovaným dňom ich uverejnenia. Ministerstvo osvedčí, či údaje zaslané na uverejnenie spĺňajú podmienky podľa tohto nariadenia, a postúpi ich vydavateľovi, prípadne vráti tomu, kto ich zaslal.

(2) Údaje podľa odseku 1 sa zasielajú vydavateľovi najneskôr 15 dní pred požadovaným dňom ich zverejnenia alebo uverejnenia.

§ 5

(1) Vestník sa vydáva spravidla raz za 15 dní v čiastkach číslovaných v bežnom roku postupne, v záhlaví čiastky Vestníka sa uvádza vydavateľ. Jej poradové číslo, číslo ročníka a deň jej vydania.

(2) Čiastky Vestníka sa spravidla delia na časti, v ktorých sa uverejňujú zákonom ustanovené údaje súdov, štátnych orgánov a podnikateľov. V každej časti sa údaje označujú poradovými číslami. Toto číslovanie, ako aj číslovanie jednotlivých čiastok Vestníka sa uzatvára koncom kalendárneho roka.

§ 6

Podkladom na zverejnenie alebo uverejnenie vo Vestníku sú originály alebo úradne overené kópie dokladov o údajoch, oznámeniach alebo rozhodnutiach, ktoré sa majú zverejniť alebo uverejniť; podkladom na zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 a uverejnenie podľa § 3 ods. 2 písm. a) je aj odpis súdneho rozhodnutia s potvrdením jeho právoplatnosti; podkladom pre zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 sú odpisy súdnych písomností.

§ 7

(1) Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 je povinný uhradiť ten, koho sa údaj týka, najneskôr ku dňu zápisu týchto údajov do obchodného registra.

(2) Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 uhrádza správca podstaty2a) z majetku dlžníka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku. Zverejnenie výpisu z uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku je bezodplatné.

(3) Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 5 uhrádza ten, koho sa údaj týka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku.

(4) V ostatných prípadoch uhrádza cenu za uverejnenie údajov ten, kto podá návrh na uverejnenie; cena sa vyúčtuje až po uverejnení údajov vo Vestníku.

(5) Cenu ustanovenú osobitným predpisom3) poukazuje povinný podľa odsekov 1 až 4 na účet vydavateľa.

(6) Ak údaje určené na zverejnenie alebo uverejnenie vydavateľ nezverejní alebo neuverejní do 90 dní odo dňa doručenia podkladov uvedených v § 6, je povinný cenu vrátiť tomu, kto ju uhradil. Povinnosť zverejniť alebo uverejniť údaje vydavateľom týmto nie je dotknutá.

§ 8

(1) Za obsahovú správnosť podkladov na zverejnenie alebo uverejnenie zodpovedá ten, kto ich na zverejnenie alebo uverejnenie zaslal. Za súlad zverejnených alebo uverejnených údajov s poskytnutými podkladmi zodpovedá vydavateľ. Tlačové chyby sa vo Vestníku odstraňujú uverejnením redakčného oznámenia o ich oprave na náklad vydavateľa.

(2) Vydavateľ je oprávnený vykonávať redakčnú úpravu údajov, ktoré sa majú zverejniť alebo uverejniť vo Vestníku, bez zmeny vecnej náplne a zmyslu zverejňovaných alebo uverejňovaných údajov alebo informácií.

(3) Vydavateľ zabezpečí, aby každý záujemca mal možnosť obstarať si Vestník za určenú cenu.


§ 9

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 63/1992 Zb. o Obchodnom vestníku.

§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

2) Napr. § 29 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
§ 20 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
§ 50a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

2a) § 8 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.