Zákon č. 98/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obci vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

Čiastka 28/1993
Platnosť od 05.05.1993
Účinnosť od 05.05.1993

OBSAH

98

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. marca 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. e) znie:

e) ak je potrebné umiestniť zastupiteľský úrad cudzieho štátu, medzinárodnú vládnu organizáciu alebo inštitúciu, ktorým podľa medzinárodného práva patria diplomatické výsady a imunity, kultúrne alebo informačné stredisko cudzieho štátu.“.

2. V § 2 ods. 2 sa za slová „podľa odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) až d)“.

3. V § 2 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripája sa nová veta, ktorá znie: „podľa odseku 1 písm. e) možno nájomcu prikázať do toho istého nebytového priestoru opätovne najviac na päť rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.9)“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.