Oznámenie č. 322/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým a vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

322

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo podľa § 71 ods. 2 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov

výnos z 22. decembra 1993 č. 14522/1993, ktorým sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare.

Tento výnos sa vzťahuje na vojakov základnej služby vykonávajúcich nepodmienečný trest odňatia slobody vo vojenskom nápravnom útvare a upravuje podmienky a podrobnosti súvisiace s takýmto výkonom trestu odňatia slobody.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, a na Veliteľstve Armády Slovenskej republiky v Trenčíne.

Výnos bude v plnom znení uverejnený v Zborníku výnosov Ministerstva obrany Slovenskej republiky.