Úplné znenie č. 269/1993 Z. z.Zákon Slovenskej národnej rady o rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 67/1993
Platnosť od 19.11.1993 do30.06.1997
Zrušený 160/1997 Z. z.

269

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

ZÁKON

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Na podporu záujmov verejnosti na uskutočňovanie slobody prejavu a práva na informácie sa zriaďuje Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „rada“).

(2) Rada dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich rozhlasové a televízne vysielanie1) (ďalej len „vysielanie“), dbá na rozvoj plurality vysielania a nezávislosť jeho prevádzkovania a podporuje domácu rozhlasovú a televíznu tvorbu.

(3) Rada vykonáva v ustanovenom rozsahu2) štátnu správu v oblasti vysielania.

§ 2

Činnosť rady

(1) Do pôsobnosti rady patrí najmä

a) zrušené,

b) podieľať sa na vypracúvaní plánov využitia kmitočtov pre vysielanie, pričom dbá najmä na rozvoj lokálneho vysielania slúžiaceho záujmom verejnosti v obciach a regiónoch Slovenskej republiky,

c) podieľať sa svojimi stanoviskami a návrhmi na utváraní zásad štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k vysielaniu a určiť koncepciu jeho rozvoja,

d) zrušené,

e) udeľovať a odnímať licencie na vysielanie subjektom pôsobiacim na území Slovenskej republiky,

f) určovať lehoty na nápravu porušení podmienok určených v licencii a ukladať pokuty5) držiteľom licencií, ktoré udelila, prevádzkovateľom, ktorí získali oprávnenie na vysielanie na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky,6) a subjektom vysielajúcim bez licencie, na ktorej udelenie je príslušná,

g) vyjadrovať sa k návrhom a plneniu medzinárodných zmlúv, ktoré súvisia s vysielaním,

h) viesť evidenciu licencií, ktoré udelila, a ich zmien a pravidelne zverejňovať prehľad udelených licencií a ich zmien a plánov využitia kmitočtov na vysielanie,

ch) predkladať Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave vysielania a o svojej činnosti, a to najmenej raz ročne alebo vždy, ak o to Národná rada Slovenskej republiky požiada.

(2) Činnosť rady je upravená štatútom, ktorý na návrh rady schvaľuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 3

Zloženie rady

(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

(2) Zrušený.

(3) Rada zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu rady.

§ 4

Členstvo v rade

(1) Za člena rady môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

(2) Členstvo v rade je nezlučiteľné s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca zákonodarného zboru, predsedu alebo podpredsedu vlády, ministra alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a ich námestníkov a s funkciou člena Rady Slovenskej televízie7) a člena Rady Slovenského rozhlasu.8)

(3) Členovia rady nesmú mať funkcie v politických stranách alebo politických hnutiach, ani nesmú aktívne v mene týchto strán verejne vystupovať alebo pôsobiť v ich prospech; ďalej nesmú byť členmi orgánov spoločností, ktoré pôsobia v oblasti oznamovacích prostriedkov, ani zastupovať obchodné záujmy, ktoré by mohli byť v rozpore s výkonom ich funkcie alebo by mohli nepriamo ovplyvňovať ich nestrannosť a objektivitu rozhodovania. Člen rady a jemu blízke osoby nesmú mať finančný záujem na prevádzkovaní vysielania daný vlastníctvom, pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.

§ 5

Zánik členstva

(1) Členstvo v rade zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odstúpením z funkcie,

c) odvolaním z funkcie,

d) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

e) úmrtím,

f) zrušené.

(2) Národná rada Slovenskej republiky odvolá člena rady z funkcie,

a) ak nespĺňa predpoklady na výkon funkcie uvedené v § 4,

b) ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,

c) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

(3) Národná rada Slovenskej republiky môže člena rady odvolať, ak najmenej šesť mesiacov nevykonáva túto funkciu.

§ 6

Funkčné obdobie členov rady

(1) Funkčné obdobie členov rady je šesťročné.

(2) Po prvej voľbe všetkých členov rady sa žrebom určia mená troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a troch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.

(3) Na miesta uprázdnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady na obdobie šesť rokov. Na miesta uprázdnené z iného dôvodu sa volia noví členovia na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena, ktorého miesto sa uprázdnilo.

§ 7

Organizácia a hospodárenie rady

(1) Členstvo v rade je verejná funkcia. V súvislosti s jej výkonom patrí členom rady odmena. Výšku odmeny určí štatút (§ 2 ods. 2). Cestovné náklady členov rady sa poskytujú podľa osobitných predpisov.

(2) Organizačno-technickú činnosť rady zabezpečuje sekretariát, ktorého zloženie, organizáciu a činnosť upraví štatút rady.

(3) Činnosť rady a jej sekretariátu sa uhrádza zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

Vláda Slovenskej republiky a orgány štátnej správy Slovenskej republiky v medziach svojej pôsobnosti spolupracujú s radou vo veciach vysielania a sú najmä povinné, ak ide o veci vysielania, vyžiadať si vždy stanovisko rady a poskytnúť rade potrebnú súčinnosť.

§ 9

(1) Pôsobnosť rady podľa § 2 sa vzťahuje aj na právnické a fyzické osoby, ktorým bolo umožnené vysielať na základe uznesenia Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo na základe licencie vydanej medzirezortnou komisiou vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky podľa návrhu komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky alebo Federálnou radou pre rozhlasové a televízne vysielanie.

(2) Licencie vydané podľa odseku 1 v čase účinnosti zákona č. 468/1991 Zb. sú platné, ak pri ich vydaní boli dodržané ustanovené podmienky. Ich platnosť sa skončí 31. decembra 1995, čo však rade nebráni rozhodnúť o skoršom odňatí licencie za podmienok ustanovených v § 15 uvedeného zákona.

Čl. II

Týka sa zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. júla 1993 č. 166/1993 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, t. j. 30. júla 1993.

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov, zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, zákon Slovenskej národnej rady č. 354/1991 Zb. o Slovenskej televízii, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.

2) § 2 písm. b) zákona č. 136/1991 Zb.
§ 10 ods. 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb.

5) § 20 zákona č. 468/1991 Zb.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb.

8) Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb.