Oznámenie č. 134/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky v oblasti vzdelávania

Čiastka 37/1993
Platnosť od 21.06.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 4.

134

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky v oblasti vzdelávania.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku 4.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky v oblasti vzdelávania

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

vedené úmyslom rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania,

v snahe napomáhať štúdium na rôznych stupňoch škôl druhej republiky

dohodli sa takto:

Článok 1

Občan jednej republiky, ktorý je žiakom základnej alebo strednej školy alebo študentom obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia, vysokoškolského štúdia alebo postgraduálneho štúdia na území druhej republiky v deň rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Slovenskú republiku a Českú republiku, bude v školskom roku, v ktorom k rozdeleniu došlo, študovať za rovnakých podmienok ako občan tej republiky, na ktorej území má povolený dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt.

Článok 2

Občanovi, ktorý má povolenie na dlhodobý pobyt alebo na trvalý pobyt na území druhej republiky, umožní každá zmluvná strana prístup k vzdelaniu v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako občanovi tej republiky, na ktorej území má povolený dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt. Každá zmluvná strana umožní tiež vzdelávanie tomuto občanovi v materinskom jazyku v rozsahu a za podmienok ustanovených medzinárodným právom. Žiak základnej školy alebo strednej školy má právo pri výchove a vzdelávaní používať slovenský jazyk alebo český jazyk okrem vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra a český jazyk a literatúra. Z týchto vyučovacích predmetov sa nedostatočné vedomosti žiaka základnej školy alebo strednej školy počas prvých troch ročníkov štúdia na niektorej z uvedených škôl od povolenia na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt považujú za dôvody, pre ktoré nemusí byť žiak klasifikovaný.

Článok 3

Každá zmluvná strana bude vytvárať čo najpriaznivejšie podmienky na štúdium občanov druhej republiky, na ktorých sa nevzťahuje článok 1 a 2. Rovnaké podmienky bude vytvárať na rozvoj ďalších foriem spolupráce v oblasti vzdelávania. Na tento účel uzavrú zmluvné strany ďalšie dohody. Prvá dohoda (protokol) bude uzavretá na školský rok bezprostredne nasledujúci po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Slovenskú republiku a Českú republiku.

Článok 4

Táto dohoda nadobudne platnosť v deň rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na Slovenskú republiku a Českú republiku.

Článok 5

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže písomne vypovedať. V takom prípade táto dohoda stráca platnosť uplynutím jedného roka odo dňa doručenia tejto výpovede. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý v slovenskom jazyku a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

V Prahe 29. októbra 1992.

Za Českú republiku:

Václav Klaus v. r.

Za Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.