Zákon č. 286/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Čiastka 70/1993
Platnosť od 30.11.1993 do30.06.2001
Účinnosť od 30.11.1993 do30.06.2001
Zrušený 203/2001 Z. z.

286

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 17. novembra 1993

o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Agentúra pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „agentúra“). Agentúra je právnická osoba1) so sídlom v Bratislave. Nezapisuje sa do obchodného registra.

§ 2

(1) Účelom agentúry je podporovať vedecko-technickú spoluprácu v súlade s medzinárodnými zmluvami uzavretými medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, ako aj na základe dohôd o spoločných projektoch s medzinárodnými ustanovizňami (ďalej len „druhá zmluvná strana“) v oblasti rozvoja vedy a techniky.

(2) Agentúra zabezpečuje financovanie projektov vedecko-technickej spolupráce podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv a dohôd; nevykonáva podnikateľskú činnosť.

§ 3

(1) Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister školstva a vedy Slovenskej republiky. Ďalšie orgány agentúry môže ustanoviť medzinárodná zmluva.

(2) Podrobnosti o pôsobnosti orgánov agentúry a o jej činnosti upraví v súlade s príslušnou medzinárodnou zmluvou štatút, ktorý schvaľuje minister školstva a vedy Slovenskej republiky po prerokovaní so zúčastnenými vedeckými ustanovizňami.

§ 4

(1) Agentúra hospodári s prostriedkami poskytovanými do fondov jednotlivých medzinárodných zmlúv.

(2) Fond tvoria najmä

a) prostriedky poskytované podľa medzinárodnej zmluvy druhou zmluvnou stranou,

b) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,2)

c) dary od tuzemských a zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,

d) úroky z prostriedkov uložených v banke.

§ 5

Prostriedky fondov sa používajú sa podporu riešenia spoločných vedeckých a vedecko-technických projektov, na financovanie súvisiacich činností v oblasti vedy a techniky a na správu agentúry.

§ 6

Kontrolu hospodárenia agentúry s fondmi vykonávajú orgány určené medzinárodnými zmluvami. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.3)


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 ods. 2 písm. d) Občianskeho zákonníka.

2) § 5 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.