Zákon č. 166/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

Čiastka 44/1993
Platnosť od 30.07.1993 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Zrušený 16/2004 Z. z.

166

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. júla 1993

o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 2

(1) Právnym nástupcom Česko-slovenského rozhlasu na území Slovenskej republiky je Slovenský rozhlas, a to v rozsahu práv ustanovených zákonom.1)

(2) Výkon práv2) k rozhlasovým programom, ktoré vyrobili štúdiá Česko-slovenského rozhlasu na Slovensku, patrí Slovenskému rozhlasu.

(3) Slovenský rozhlas má právo využívať rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom k 1. júlu 1991.3) Slovenský rozhlas má právo využívať aj rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenským rozhlasom a Českým rozhlasom. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenským rozhlasom, ak z týchto zmlúv nevyplýva niečo iné.

(4) Právo využívať rozhlasové programy, ku ktorým právo využívania nadobudol Česko-slovenský rozhlas od zahraničných subjektov, prechádza na Slovenský rozhlas.

§ 3

(1) Právnym nástupcom Česko-slovenskej televízie na území Slovenskej republiky je Slovenská televízia, a to v rozsahu práv ustanovených zákonom.1)

(2) Výkon práv2) k televíznym programom, ktoré vyrobila Česko-slovenská televízia na Slovensku, patrí Slovenskej televízii.

(3) Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou k 1. júlu 1991.4) Slovenská televízia má právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou, ak z týchto zmlúv nevyplýva niečo iné.

(4) Právo využívať televízne programy, ku ktorým právo využívania nadobudla Česko-slovenská televízia od zahraničných subjektov, prechádza na Slovenskú televíziu.

§ 4

K majetku, ku ktorému mali právo hospodárenia Česko-slovenský rozhlas a Česko-slovenská televízia, ktorý prešiel do vlastníctva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,1) má právo hospodárenia Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.


Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb. sa dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie: „d) ak mu na základe návrhu najmenej desatiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vysloví nedôveru Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.“.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákonov, ako to vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom a neskoršími zákonmi.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Česko-slovenského rozhlasu, Česko-slovenskej televízie a Česko-slovenskej tlačovej kancelárie.

2) Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.