310

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 15. decembra 1993

o spotrebnej dani z piva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Tento zákon upravuje zdaňovanie piva spotrebnou daňou (ďalej len „daň“).

(2) Pivo sa podľa tohto zákona zdaňuje jednorazovo.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) pivom

1. alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2203 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny,

2. alkoholický nápoj kódu kombinovanej nomenklatúry 2206 s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý je zmesou piva podľa bodu 1 a nealkoholických nápojov,

b) mladinou roztok cukrov a ostatných látok získaný z rôznych druhov sladov, cukru alebo nesladových obilnín, povarený s chmeľom alebo inými chmeľovými výrobkami,

c) stupňom Plato obsah extraktu pôvodnej mladiny vypočítaný podľa veľkého Ballingovho vzorca1), vyjadrený v hmotnostných percentách,

d) vyskladnením predaj alebo iné fyzické vydanie piva výrobcom v uzatvorených obaloch, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva alebo prevodu správy; vyskladnením je aj výčap piva výrobcom, ktorým sa rozumie predaj alebo iné fyzické vydanie piva v otvorených nádobách na priamu spotrebu, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva.

§ 2a

Malý pivovar

(1) Malý pivovar je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo a spĺňa tieto podmienky:

a) množstvo vyskladneného piva za kalendárny rok nie je väčšie ako 200 000 hl,

b) na obchodnom imaní alebo na hlasovacích právach tejto právnickej osoby alebo fyzickej osoby nemá účasť iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo,

c) nevyrába pivo v licencii2a),

d) výrobné a prevádzkové priestory nie sú technologicky ani inak prepojené s výrobnými a prevádzkovými priestormi inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá v rámci podnikania2) vyrába pivo.

(2) Malý pivovar oznámi miestne príslušnému daňovému úradu do 31. januára kalendárneho roka predpokladané množstvo vyskladneného piva v hektolitroch za kalendárny rok a preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1.

(3) Malý pivovar, ktorý začne vyrábať pivo v priebehu kalendárneho roka, oznámi miestne príslušnému daňovému úradu do konca mesiaca, v ktorom začal pivo vyrábať, predpokladané množstvo vyskladneného piva v hektolitroch za kalendárny rok a preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1.

§ 3

Predmet dane

Predmetom dane je pivo vyrobené v tuzemsku alebo dovezené do tuzemska.

§ 4

Platiteľ dane

Platiteľom dane (ďalej len „platiteľ“) je

a) právnická osoba a fyzická osoba, ktorá v tuzemsku pivo vyrába2) alebo ktorej sa má vyvážané alebo dovážané pivo prepustiť do navrhovaného režimu,3)

b) právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpila, vyskladnila alebo uskutočnila výčap piva oslobodeného od daňovej povinnosti podľa § 10 na iné účely, ako ustanovuje § 10 ,

c) právnická osoba a fyzická osoba, ak vyskladňuje pivo, uskutočňuje výčap piva alebo spotrebúva pivo, ktoré nadobudla bez dane iným spôsobom, ako ustanovuje tento zákon.

§ 5

Základ dane

Základom dane je množstvo piva, pri ktorom vznikla daňová povinnosť, vyjadrené v hektolitroch.

§ 6

Sadzba dane

(1) Sadzby dane sa ustanovujú takto:

a) základná sadzba dane 50 Sk/stupeň Plato/hl,

b) znížená sadzba dane 37 Sk/stupeň Plato/hl.

(2) Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vyskladnené malým pivovarom, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2a ods. 1.

(3) Znížená sadzba dane sa uplatní aj na dovezené pivo vyrobené v malom pivovare v zahraničí, ak je potvrdením vydaným správcom dane štátu pôvodu piva preukázané, že pivo bolo vyrobené v malom pivovare v zahraničí s ročnou výrobou nepresahujúcou 200 000 hl. Ak nie je pôvod piva z malého pivovaru v zahraničí preukázaný, uplatní sa pri dovoze piva základná sadzba dane.

(4) Ak skutočné množstvo vyskladneného piva v kalendárnom roku prevýši 200 000 hl alebo ak nie je splnená niektorá z ďalších podmienok podľa § 2a ods. 1, platiteľ je povinný tieto skutočnosti oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu do 15 dní od ich vzniku a uplatniť základnú sadzbu dane na množstvo piva vyskladneného v kalendárnom roku.

(5) Za každé zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom vznikli skutočnosti podľa odseku 4, je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie14) v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom skutočnosti podľa odseku 4 vznikli; v dodatočnom daňovom priznaní14) vyznačí zdaňovacie obdobie, ktorého sa týka, a uvedie rozdiel dane, ktorý sa vypočíta ako súčin množstva vyskladneného piva za zdaňovacie obdobie a rozdielu medzi základnou sadzbou dane a zníženou sadzbou dane. Z tohto rozdielu dane sa neuplatní zvýšenie dane podľa § 15.

(6) Pivo vyrábané v licencii2a) sa vždy zdaňuje základnou sadzbou dane.

(7) Na zlomky (desatinné miesta) stupňa Plato sa neprihliada.

§ 7

Výpočet dane

(1) Daň sa vypočíta ako súčin množstva piva v hektolitroch, koncentrácie piva v stupňoch Plato a príslušnej sadzby dane.

(2) Platiteľ je povinný vypočítať si daň sám. Daň z dovezeného piva vypočíta správca dane.

§ 8

Vznik daňovej povinnosti

(1) Daňová povinnosť vzniká

a) výrobcovi dňom vyskladnenia alebo výčapu piva,

b) dovozcovi piva dňom vzniku colného dlhu,5) a to aj v prípadoch, keď sa clo nevyberá, s výnimkou tovarov oslobodených od colnej kontroly,6)

c) dňom vyskladnenia alebo dňom výčapu piva, ak sa konečná spotreba uskutočňuje u výrobcu,

d) dňom vyskladnenia alebo výčapu piva na iné účely, ako ustanovuje § 10 písm. a), b) a e),

e) právnickej osobe a fyzickej osobe dňom odcudzenia prepravovaného nezdaneného piva, ku ktorému nemajú vlastnícke právo,

f) dňom zúčtovania strát na majetku na ťarchu účtu mánk a škôd v systéme podvojného účtovníctva alebo dňom zapísania zníženia zásob v skladovej evidencii v systéme jednoduchého účtovníctva v prípade, že škoda alebo manko vznikli pred vznikom daňovej povinnosti podľa písmena a) až d), s výnimkou zníženia zásob piva znehodnoteného pod dohľadom správcu dane podľa § 10 písm. c) a okrem škôd, ktoré vznikli v dôsledku neodvrátiteľných udalostí12) podľa § 10 písm. d).

(2) Daňová povinnosť pre platiteľov podľa § 4 písm. c) vzniká dňom nadobudnutia, dňom predaja alebo zistenia piva, a to tým dňom, ktorý nastal skôr.

(3) Daňová povinnosť vzniká dňom vyskladnenia piva právnickým osobám a fyzickým osobám, na ktoré prešlo vlastnícke právo, prípadne prevod správy na základe osobitných predpisov.7)

(4) Daňová povinnosť pri predaji podniku vzniká kupujúcemu dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy piva, ktoré je súčasťou jeho obchodného majetku.8) Daňová povinnosť nevznikne, ak sa kupujúci zaregistruje ako platiteľ, a to pred dňom nadobudnutia vlastníctva alebo prevodu správy.

(5) Správcovi dane vzniká daňová povinnosť dňom uvedenia nezdaneného piva do obehu.9)

§ 9

Vyhotovovanie daňových dokladov

(1) Pri tuzemskej výrobe je platiteľ povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyskladnenia piva vyhotoviť daňový doklad.

(2) Daňový doklad musí obsahovať

a) poradové číslo daňového dokladu a dátum jeho vystavenia,

b) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo platiteľa,

c) obchodné meno, sídlo, prípadne bydlisko a daňové identifikačné číslo odberateľa, ak bolo pridelené,

d) množstvo piva vyjadrené v hektolitroch, koncentráciu piva vyjadrenú v stupňoch Plato, kód kombinovanej nomenklatúry,

e) sadzbu dane a daň spolu; daň sa zaokrúhli na celé koruny smerom nahor,

f) dátum vyskladnenia.

(3) Pri výčape piva podľa § 8 ods. 1 písm. a) a c) je povinný platiteľ viesť evidenciu, ktorá plní funkciu daňového dokladu a musí obsahovať údaje uvedené v odseku 2 písm. d), e) a f).

(4) Správca dane uzná na účely správneho zatriedenia piva do číselného kódu podľa odseku 2 písm. d) záväznú informáciu o sadzobnom zatriedení piva colnými orgánmi.

(5) Daňovým dokladom pri dovoze piva a dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu piva je písomné colné vyhlásenie.10) Vývozom na účely tohto zákona sa rozumie prepustenie piva do režimu vývozu, ak je jeho prechod cez štátnu hranicu potvrdený pohraničným colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.

(6) Platiteľ je povinný prepravu nezdaneného piva najneskôr v deň začatia prepravy písomne oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, a to v súlade s ustanovením odseku 2 písm. d), e) a f). Odberateľ je povinný prevzatie nezdaneného piva oznámiť miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý stav preverí a písomne do 30 dní potvrdí daňovému úradu v mieste vyskladnenia.

(7) Pri vyskladnení piva oslobodeného od dane musí byť na doklade vyhotovenom podľa odseku 2 uvedené, že ide o vyskladnenie bez dane vykonané v súlade s § 10 písm. a) až e).

(8) Platiteľ je povinný okrem uvedených dokladov mať doklady preukazujúce uplatnené nároky na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. b) až f).

(9) Platiteľ je povinný uchovávať všetky daňové doklady rozhodujúce na určenie dane a doklady preukazujúce uplatnenie nároku na vrátenie dane počas piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.

§ 10

Oslobodenie od dane

(1) Od dane je oslobodené pivo

a) určené na použitie ako vzorka na pravidelné sledovanie akosti, na atesty kvality pri nových výrobkoch, odoberané pre povinné skúšky,11) na účely daňovej kontroly a tiež na výskumné účely týkajúce sa výhradne predmetu dane a vyskladnené na súťaže a výstavy piva v množstve podľa vydaných propozícií,

b) pri dovoze, ktorý je oslobodený od colnej kontroly,6)

c) nevyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám, ktoré bolo na žiadosť platiteľa alebo na podnet oprávneného orgánu11) znehodnotené pod dohľadom správcu dane ešte pred vznikom daňovej povinnosti,

d) zúčtované pod dohľadom správcu ako strata na majetku a škoda, ktorá bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou,12) s výnimkou odcudzenia piva, a to na základe úradného zistenia a potvrdenia,

e) vyskladnené na priemyselné spracovanie na výrobok, ktorý nepodlieha spotrebnej dani.

(2) Od dane je oslobodené pivo vyvážané priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu,12a) ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil pre neho faktúru a pri deklarovaní vývozu na písomnom colnom vyhlásení je ako odosielateľ, deklarant a osoba potvrdzujúca colné vyhlásenie uvedený výrobca piva.

§ 11

Nárok na vrátenie dane

(1) Registrovaný platiteľ má nárok na vrátenie dane v prípade

a) vývozu zdaneného piva v rámci podnikateľskej činnosti,2)

b) preukázateľného prevzatia piva vráteného odberateľom späť výrobcovi alebo dovozcovi,

c) vyporiadania nárokov z vád piva, ak sa zaň neposkytla odplata alebo ak sa odplata odberateľovi vrátila,

d) opravy základu dane, chyby v sadzbe dane, chyby vo výpočte dane alebo v prípade, ak došlo k inému omylu, ktorý je v zmysle tohto zákona zrejmou nesprávnosťou,13)

e) vyskladnenia piva z dovozu na účely uvedené v § 10 písm. a),

f) úradne potvrdených alebo preukázaných strát a škôd, ktoré vznikli pri preprave zdaneného piva.

(2) Nárok na vrátenie podľa odseku 1 si platiteľ môže uplatniť pri pive vyskladnenom v tuzemsku v daňovom priznaní za mesiac, v ktorom vznikol nárok na vrátenie, najneskôr však do dňa premlčania dane. Platiteľ nemá nárok na vrátenie dane, keď tento nárok nevie doložiť daňovým dokladom podľa § 9 ods. 5, prípadne dobropisom.

(3) Platiteľ si môže uplatniť nárok na vrátenie dane podľa odseku 1 iba na príslušnom daňovom úrade.

(4) Platiteľ má nárok na vrátenie iba zaplatenej dane do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na vrátenie dane vznikol na základe predloženého dokladu potvrdzujúceho jej zaplatenie.

(5) Platiteľ má nárok na vrátenie zaplatenej dane len do výšky dane vypočítanej podľa sadzby dane platnej v deň vzniku daňovej povinnosti.

§ 12

Daňové priznanie

(1) Platiteľ, ktorému vznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, je povinný predložiť daňové priznanie správcovi dane.

(2) Platiteľ predkladá daňové priznanie mesačne, a to najneskôr do pätnásteho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikla daňová povinnosť alebo vznikol nárok na vrátenie dane. Platiteľ je povinný predložiť daňové priznanie aj v prípade, keď mu nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane.

(3) Pri dovoze alebo vývoze piva platiteľ predkladá daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu.

(4) Ak platiteľ zistí, že daňové priznanie, ktoré predložil, je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok

a) zvýšenie daňových povinností, je povinný bez meškania predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie14) s uvedením zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka. Dodatočné daňové priznanie nemožno predložiť v čase odo dňa začatia daňovej kontroly správcom dane až do dňa jej ukončenia,

b) zníženie daňovej povinnosti, môže spolu so žiadosťou predložiť správcovi dane dodatočné daňové priznanie14) najneskôr odo dňa premlčania dane. V žiadosti uvedie zdaňovacie obdobie, ktorého sa nárok na vrátenie týka.

§ 13

Zdaňovacie obdobie, odvod a splatnosť dane

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac.

(2) Daň je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

(3) Pri dovoze piva je daň splatná podľa osobitného predpisu.15)

(4) Splatnosť nároku na vrátenie dane je do desiatich dní po lehote na predloženie daňového priznania alebo do desiatich dní od dátumu skutočného predloženia daňového priznania, ak platiteľ nepredložil včas daňové priznanie.

§ 13a

Zdaňovacie obdobie, daňové priznanie a splatnosť dane platiteľa v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní

(1) Ak je na platiteľa vyhlásený konkurz alebo ak je platiteľovi povolené vyrovnanie, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa dňom, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu, alebo dňom, ktorý predchádza dňu povolenia vyrovnania. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom vyhlásenia konkurzu alebo dňom povolenia vyrovnania a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie; ďalej je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac.

(2) Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom nasledujúcim po dni zrušenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz zrušený.

(3) Daňové priznania za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je platiteľ povinný predložiť do 15 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

(4) Daň za zdaňovacie obdobia uvedené v odsekoch 1 a 2 je splatná do 25 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.

§ 14

Registrácia a jej zrušenie

(1) Platiteľ je povinný sa registrovať na miestne príslušnom daňovom úrade najneskôr do vzniku prvej daňovej povinnosti alebo do vzniku prvého nároku na vrátenie dane.

(2) Platiteľ môže požiadať o zrušenie registrácie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa registrácie, ak mu v tomto období nevznikla daňová povinnosť alebo nárok na vrátenie dane, s výnimkou podľa odseku 3.

(3) Platiteľ je povinný písomne požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie do piatich pracovných dní odo dňa zrušenia právnickej osoby alebo odo dňa, v ktorom mu zaniklo oprávnenie na podnikanie, alebo odo dňa, v ktorom skončil činnosť, na ktorej základe sa stal platiteľom.

(4) Daňový úrad môže zrušiť registráciu, ak zistil, že platiteľ nespĺňa podmienky na registráciu.

(5) Daňový úrad pred zrušením registrácie vykoná daňovú kontrolu, určí platiteľovi posledné zdaňovacie obdobie a vyzve platiteľa na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie. Po vykonaní daňovej kontroly daňový úrad rozhodne o zrušení registrácie. Daňový úrad o zrušení registrácie vydá rozhodnutie.

§ 14a

Osobitná úprava postupu pri nútenom predaji podliehajúcom dani

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonala predaj piva platiteľa podľa osobitného predpisu16) na dražbe alebo iným spôsobom a z výťažku predaja uspokojuje svoju pohľadávku alebo pohľadávku inej osoby, je povinná tento predaj oznámiť daňovému úradu platiteľa najneskôr do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom pivo predala, a v tej istej lehote je povinná tomuto daňovému úradu zaplatiť daň.

(2) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba vykonala predaj piva podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, vyhotoví doklad o predaji, ktorý sa považuje za daňový doklad podľa § 9. V tomto doklade okrem náležitostí daňového dokladu podľa § 9 uvedie svoje obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt a právny dôvod núteného predaja piva. Kópiu tohto dokladu odovzdá platiteľovi, ktorého pivo sa predalo.

(3) Platiteľ, ktorého pivo sa predalo spôsobom podľa odseku 1, uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú je povinná zaplatiť právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 1.

(4) Ak sa pivo predalo podľa odseku 1 osobe, ktorá je platiteľom, zaplatenie dane týmto platiteľom právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonala predaj piva, sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého pivo sa predalo, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.

(5) Ak sa predalo pivo platiteľa pri výkone daňovej exekúcie,17) uhradí daň daňový úrad a o úhrade upovedomí platiteľa. Platiteľ dane uvedie daň, ktorá sa viaže k tejto skutočnosti, v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom daňová povinnosť vznikla, a svoju výslednú daň upraví o sumu dane, ktorú uhradil daňový úrad. Ak daňový úrad vykonal predaj piva osobe, ktorá je platiteľom, považuje sa doklad o predaji piva, ktorý vyhotovil daňový úrad, za daňový doklad podľa § 9. Zaplatenie dane daňovému úradu sa považuje za zaplatenie dane platiteľovi, ktorého pivo sa predalo, a za splnenie podmienky na účely nároku na vrátenie dane podľa § 11.

§ 15

Zvýšenie dane, penále a pokuty

(1) Správca dane určí z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a skutočnou daňovou povinnosťou zvýšenie dane vo výške 100 % z nedoplatku dane, ak tento rozdiel zistí príslušný správca dane a vo výške 20 %, ak ho zistí platiteľ sám a opravu dane vykoná v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 4 písm. a).

(2) Ak daň nebola zaplatená včas a v správnej výške, je platiteľ povinný dodatočne zaplatiť nedoplatok dane a penále vo výške 0,1 % z nedoplatku dane za každý deň omeškania, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane až do dňa platby vrátane.

(3) Z rozdielu medzi uplatneným a skutočným nárokom na vrátenie dane správca dane uloží pokutu vo výške 100 %, ak uplatnený nárok je vyšší ako nárok zistený správcom dane, a 20 %, ak ho zistil platiteľ sám a opravu nároku vykonal v daňovom priznaní za najbližšie zdaňovacie obdobie spôsobom uvedeným v § 12 ods. 4 písm. a).

(4) Ak platiteľ nepredloží daňové priznanie včas, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 100 000 Sk, najmenej však 5 000 Sk.

(5) Ak platiteľ nesplní riadne a včas povinnosť registrácie podľa § 14, správca dane mu uloží pokutu až do výšky 500 000 Sk, najmenej však do výšky 5 000 Sk.

(6) Platiteľovi, ktorý pred prepravou nezdaneného piva nepostupoval podľa § 9 ods. 6, uloží správca dane pokutu vo výške dvojnásobku dane pripadajúcej na množstvo prepravovaného piva.

(7) Zvýšenie dane, penále a pokuty sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia daňového úradu.

§ 16

Správca dane

Správcom dane pri tuzemskej výrobe piva je príslušný daňový úrad, pri dovoze piva colný úrad.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 17

Podľa doterajších predpisov sa až do svojho uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, ako aj na ne nadväzujúce lehoty na uplatnenie práv.

§ 18

Zrušujú sa § 31 až 33 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., ako aj prvá časť a tretia časť zákona, ak sa týkajú zdaňovania piva spotrebnou daňou.

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) STN 560186 Metóda skúšania piva.

2) § 2 Obchodného zákonníka.

2a) § 14 a 24 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

3) § 2 písm. m) Colného zákona.

5) § 194 a nasl. Colného zákona.

6) § 6 Colného zákona.

7) Napr. zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

8) § 6 a § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
§ 15 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona č. 92/1992 Zb.

9) § 72 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., § 124 Trestného zákona a § 189 ods. 1 písm. c) a § 251 ods. 1 písm. c) až § 272 Colného zákona.

10) § 61 Colného zákona.

11) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 84/1987 Zb.)
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 96/1992 Zb.).

12) § 420a Občianskeho zákonníka.

12a) § 63 ods. 2 písm. b) Colného zákona.

13) § 54 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

14) § 39 a 63 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

15) § 226 a nasl. Colného zákona.

16) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.§ 299 Obchodného zákonníka.Občiansky súdny poriadok.

17) § 73 až 93 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.