Nariadenie vlády č. 145/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov

Čiastka 40/1993
Platnosť od 08.07.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 08.07.1993 do31.12.1994
Zrušený 374/1994 Z. z.

145

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. marca 1993

o podmienkach oslobodenia daňových subjektov od dane z príjmov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 91 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov nariaďuje:


§ 1

Daňový subjekt vzniknutý po 31. decembri 1992, ktorý je daňovníkom dane z príjmov právnických osôb1) (ďalej len „daňovník“), sa oslobodzuje od dane z príjmov okrem dane pripadajúcej na príjmy, ktoré podliehajú osobitnej sadzbe dane2) (ďalej len „oslobodenie od dane“), za prvé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázal základ dane a daň na základe oznámenia daňovému úradu alebo na základe žiadosti predkladanej Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za podmienok uvedených v tomto nariadení.

§ 2

Oslobodenie od dane podľa § 1 sa nevzťahuje na daňovníkov:

a) ktorí využívajú práva na odpočet straty podľa osobitného predpisu3),

b) ktorí podnikajú s peňažnými prostriedkami právnických a fyzických osôb založením alebo zriadením investičných spoločností a investičných fondov4),

c) s osobitne vymedzeným predmetom dane5) vzťahujúcim sa na daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie6), za ktorých sa považujú najmä záujmové združenia právnických osôb, ak majú tieto združenia právnu subjektivitu, občianske združenia vrátane odborových organizácií, politické strany a politické hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, nadácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy, fondy zdravotníctva, sociálne fondy a fond zamestnanosti,

d) vzniknutých z doteraz existujúcich právnických osôb ich zlúčením alebo splynutím s inou právnickou osobou alebo ich rozdelením, prípadne zmenou ich právnej formy,

e) ktorí vznikli prevodom majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu7) alebo vznikli za účelom nadobudnutia majetku podľa osobitného predpisu8),

f) vykonávajúcich a zabezpečujúcich výrobu a predaj erotického tovaru a činnosť erotického charakteru, prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier podľa osobitného predpisu9), výrobu alkoholických nápojov a tabakových výrobkov vrátane ich stánkového predaja,

g) ktorých tržby dosiahnuté z vykonávania sprostredkovateľských činností, z nájomného pri dojednaní práva kúpy najatej veci a z predaja surovín a polotovarov do zahraničia tvoria viac ako 30 % z celkových tržieb.

§ 3

(1) Daňovník, u ktorého podiel zahraničného účastníka na základnom imaní v jednotlivých mesiacoch nepoklesol pod hranicu 30 %, sa oslobodzuje od dane za ďalšie dve zdaňovacie obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré uplatnil oslobodenie od dane podľa § 1 vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa osobitného predpisu10) a sadzbou dane 30 %.

(2) Ak podiel zahraničného účastníka na základnom imaní tvorí najmenej 1 000 000 nemeckých mariek v prepočte na slovenskú korunu, vzťahuje sa na daňovníka ustanovenie odseku 1, aj keď podiel zahraničného účastníka nedosahuje 30 % z celkového základného imania, ak počas celej doby oslobodenia od dane podiel nepoklesne pod stanovenú hranicu vymedzenú prepočtom na nemeckú marku.

(3) Daňovník, ktorý má povolenie pôsobiť ako banka podľa osobitného predpisu11), oslobodzuje sa od dane za ďalšie dve zdaňovacie obdobia, alebo ak je jeho sídlo na území okresov Banská Bystrica alebo Zvolen, za ďalších päť zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré uplatnil oslobodenie od dane podľa § 1 vo výške rozdielu medzi sadzbou dane podľa osobitného predpisu10) a sadzbou dane 30 %. Ak podiel zahraničného účastníka na základnom imaní banky v jednotlivých mesiacoch počas celej doby oslobodenia od dane nepoklesne pod hranicu 75 % a ak je tento podiel trvale uložený v tuzemských peňažných ústavoch, oslobodzuje sa od dane počas deviatich zdaňovacích období nasledujúcich po zdaňovacom období, na ktoré zahraničný účastník uplatnil oslobodenie od dane podľa § 1 vo výške rovnajúcej sa percentuálnemu podielu jeho vkladu, ak na poskytovanie úverov podnikateľským subjektom so sídlom v Slovenskej republike využíva zverené prostriedky zo zahraničia. Rozsah týchto prostriedkov použitých v rokoch oslobodenia od dane na poskytnutie úverov však musí byť trojnásobne väčší ako základné imanie banky.

§ 4

(1) Oslobodenie od dane podľa § 1 sa predlžuje o jedno nasledujúce zdaňovacie obdobie daňovníkovi, ktorého sídlo je na území okresov a miest uvedených v prílohe tohto nariadenia, ak najmenej 75 % jeho pracovníkov určených na základe ich priemerného prepočítaného počtu vykonáva pracovnú činnosť na území týchto okresov alebo miest.

(2) Daňovníkovi, ktorý má sídlo na území okresov a miest uvedených v prílohe tohto nariadenia a ktorý spĺňa podmienky na oslobodenie od dane podľa odseku 1 a podľa § 3 ods. 1 a 2, sa výška oslobodenia od dane zvyšuje na sumu predstavujúcu rozdiel medzi sadzbou dane podľa osobitného predpis10) a sadzbou dane 20 %.

(3) Daňovníkovi, ktorý nemá sídlo na území okresov a miest uvedených v prílohe tohto nariadenia, sa poskytne oslobodenie od dane podľa odsekov 1 a 2, ak prostriedky získané oslobodením od dane a príslušnú časť vlastného zisku podľa § 5 použije na území týchto okresov alebo miest, pričom na 300 000 Sk vytvorí jedno pracovné miesto.

§ 5

Prostriedky získané oslobodením od dane sa použijú:

a) na rozvoj materiálno-technickej základne charakteru strojov a zariadení a pri bankách11) aj na ďalší rozvoj ich základnej činnosti. V prípade, ak sa daňovníkovi poskytlo oslobodenie od dane v plnej výške dane, musí sa použiť i 80 % zostávajúcich prostriedkov daňovníka pripadajúcich na vlastný zisk (zisk znížený o dane a povinnú tvorbu fondov zo zisku) na rozšírenie materiálno-technickej základne, prípadne na jej obnovu vrátane splátky úverov poskytnutých na tento účel alebo na ďalší rozvoj základnej činnosti daňovníka; ak bol daňovník oslobodený od dane v čiastočnej výške dane, znižuje sa limitovaná časť použitia vlastných prostriedkov na takto uvedený účel z 80 % na 50 %,

b) najneskôr do dvoch rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, za ktoré bolo poskytnuté oslobodenie od dane,

c) u daňovníka, ktorý má sídlo na území okresov a miest uvedených v prílohe tohto nariadenia a ktorý využil oslobodenie od dane podľa § 4, na účely podľa písmena a) v týchto okresoch alebo mestách.

§ 6

(1) Oslobodenie od dane podľa podmienok tohto nariadenia sa poskytuje daňovníkovi na základe oznámenia daňovému úradu príslušnému podľa sídla daňovníka, ak výška uplatňovaného oslobodenia od dane je najviac 80 000 000 Sk.

(2) Ak daňovník požaduje vyššiu sumu oslobodenia od dane ako na základe oznámenia podľa odseku 1, predkladá žiadosť o oslobodenie od dane ministerstvu.

(3) Oznámenie podľa odseku 1 alebo žiadosť podľa odseku 2 predkladá daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa oslobodenie od dane vzťahuje, najneskôr do konca februára po tomto zdaňovacom období.

(4) Oznámenie podľa odseku 1 sa podáva osobitne za každé zdaňovacie obdobie. Ak do 30 dní od doručenia oznámenia daňový úrad nedoručí daňovníkovi rozhodnutie o neplatnosti tohto oznámenia, nevzťahujú sa na daňovníka ustanovenia osobitného predpisu o platení preddavkov12); daňovník, ktorému bolo poskytnuté čiastočné oslobodenie od dane, kráti výšku platených preddavkov o 1/2 alebo o 1/4 sumy ročného oslobodenia, a to mesačne alebo štvrťročne k termínu splatnosti preddavkov12).

(5) Postup podľa odseku 4 uplatňuje daňovník i na základe rozhodnutia o oslobodení od dane vydaného ministerstvom odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

(6) Obsahom oznámenia podávaného daňovému úradu a žiadosti predkladanej na ministerstvo sú údaje a podklady dokumentujúce vznik nároku na oslobodenie od dane podľa podmienok tohto nariadenia.

(7) Žiadosť predkladaná na ministerstvo podľa odseku 6 musí obsahovať najmä:

a) bližšiu charakteristiku hlavnej činnosti,

b) predpokladanú, prípadne skutočnú výšku zisku a dane na príslušné zdaňovacie obdobie, za ktoré je požadované oslobodenie od dane,

c) vymedzenie zdaňovacieho obdobia, na ktoré sa oslobodenie od dane požaduje,

d) kvantifikáciu potrieb a zdrojov daňovníka za obdobie, na ktoré je požadované oslobodenie od dane,

e) zdôvodnenie potreby oslobodenia a účel, na ktorý budú zdroje oslobodenia od dane využité,

f) údaje o tom, koľko nových pracovných miest vytvorí daňovník z prostriedkov oslobodenia od dane,

g) výpis z obchodného registra, spoločenskú zmluvu pri obchodných spoločnostiach okrem akciových spoločností, zakladateľskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu pri akciových spoločnostiach.

(8) Oznámenie daňovému úradu podľa odseku 6 musí obsahovať najmä:

a) bližšiu charakteristiku hlavnej činnosti,

b) predpokladanú, prípadne skutočnú výšku zisku a dane na príslušné zdaňovacie obdobie, za ktoré je uplatňované oslobodenie od dane,

c) vymedzenie zdaňovacieho obdobia, na ktoré je uplatňované oslobodenie od dane,

d) predpokladané použitie zdrojov z oslobodenia od dane,

e) údaje o tom koľko nových pracovných miest daňovník predpokladá vytvoriť, ak sa oslobodenie od dane viaže i na túto podmienku.

§ 7

Ak daňovník, ktorý čerpal prostriedky oslobodenia od dane na základe vykonaného oznámenia príslušnému daňovému úradu alebo na základe predloženej žiadosti a rozhodnutia ministerstva, uviedol nepravdivé údaje o splnení podmienok tohto nariadenia alebo použil prostriedky oslobodenia od dane v rozpore s podmienkami tohto nariadenia, vráti prostriedky získané z oslobodenia od dane vo výške dane do štátneho rozpočtu vrátane úroku13) pripadajúceho na vracanú daň a prípadne zaplatí uloženú pokutu14), ak ministerstvo nerozhodne inak v súlade so splnomocnením podľa osobitného zákona15).

§ 8

V prípadoch, keď toto nariadenie určuje percentuálny alebo pevný podiel zahraničného účastníka na základnom imaní, rozumie sa tým podiel zahraničného účastníka prepočítaný kurzom platným ku dňu vzniku daňovníka.

§ 9

Sporné prípady, ktoré vzniknú pri uplatňovaní podmienok tohto nariadenia, rieši ministerstvo.

§ 10

Podľa tohto nariadenia sa postupuje prvýkrát pri poskytovaní oslobodení od dane za zdaňovacie obdobie roku 1993.


§ 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z.

ZOZNAM

okresov a miest, pre ktoré platí zvýhodnená sadzba a dĺžka oslobodenia od dane z príjmov podľa § 4 nariadenia

Okresy:

Bardejov

Čadca

Dolný Kubín

Dunajská Streda

Galanta

Košice - vidiek

Lučenec

Michalovce

Považská Bystrica

Rimavská Sobota

Rožňava

Stará Ľubovňa

Spišská Nová Ves

Svidník

Trebišov

Veľký Krtíš

Vranov nad Topľou

Mestá:

Banská Štiavnica

Kežmarok

Krupina

Medzilaborce

Sobrance

Snina

Šahy

Poznámky pod čiarou

1) § 17 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb.

2) § 36 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.

3) § 34 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.

4) Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch.

5) § 18 ods. 4 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.

6) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

7) § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

8) § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení zákona č. 68/1992 Zb.

10) § 21 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.

11) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.

12) § 88 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

13) § 59 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

14) § 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

15) § 103 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.