Zákon č. 87/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

(v znení č. 554/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.12.2004
Zrušený 582/2004 Z. z.

87

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 19. marca 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 znie:

(1) Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 odvodenej od bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov. 12)“.

V poznámke 12 pod čiarou sa za slová „§ 15 ods. 6 až 11“ vkladajú slová „(príloha č. 8 a príloha č. 9)“.

2. V § 11 ods. 4 znie:

(4) Daň vypočítaná podľa odseku 3 sa zvyšuje o 2 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho na podnikateľskú alebo zárobkovú činnosť.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.