Opatrenie č. 323/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do30.06.2002

323

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. decembra 1993

o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb stravného1) sa mení takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa suma „32 Sk“ nahrádza sumou „34 Sk“.

2. V § 5 ods. 1 písm. b) sa suma „50 Sk“ nahrádza sumou „53 Sk“.

3. V § 5 ods. 1 písm. c) sa suma „80 Sk“ nahrádza sumou „85 Sk“.

4. V § 5 ods. 2 sa suma „32 Sk“ nahrádza sumou „34 Sk“.


Čl. II

Sadzby náhrad stravného upravené týmto opatrením patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo toto opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 84/1993 Z. z. o úprave výšky stravného a základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.