Vyhláška č. 265/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania po- zemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vylášky č. 608/1992 Zb.

Čiastka 66/1993
Platnosť od 17.11.1993 do31.12.2003
Účinnosť od 17.11.1993 do31.12.2003
Zrušený 18/1996 Z. z.

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. októbra 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 608/1992 Zb.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien a § 20 ods. 1 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb. (ďalej len „vyhláška“) sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1a písm. b) znie:

b) rodinný dom je obytný dom, v ktorom je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie. Rodinný dom môže mať najviac tri samostatné byty a najviac dve nadzemné podlažia a podkrovie,“.

2. § 1a písm. e) znie:

e) byt je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky,“.

3. § 1a písm. i) znie:

i) spoločnými časťami obytného domu sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie,“.

4. § 1a písm. j) znie:

j) spoločnými zariadeniami obytného domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie, najmä výťahy, práčovne, kotolne, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, hromozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu,“.

5. § 1a písm. k) znie:

k) spoločnými časťami a príslušenstvom obytného domu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou domu, sa rozumejú stavby a trvalé porasty nachádzajúce sa na priľahlých pozemkoch, a to najmä oplotenia a prístrešky.“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu č.6a) znie:

6a) Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.“.

7. V § 1b ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a pri prevodoch bytov, zastavaných a priľahlých pozemkov k obytným domom, ktoré sú vo vlastníctve štátu a obcí, ak sa prevádza byt do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi“.

8. V § 1b ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

9. V § 3a ods. 1 sa slovo „stavebne“ nahrádza slovom „stavebnou“.

10. § 3a ods. 2 znie:

(2) Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu je

pri bytoch I. kategórie ..................... 5 300 Sk
pri bytoch II. kategórie ..................... 4 400 Sk
pri bytoch III. kategórie ................... 3 100 Sk
pri bytochlV. kategórie ..................... 2 200Sk”.

11. V § 3a ods. 4 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.

12. § 3a ods. 7 znie:

(7) Cena spoločných častí domu a príslušenstva domu a bytu, ktoré nie sú stavebnou súčasťou obytného domu, a cena pozemku sa zistí podľa ustanovení druhej časti tejto vyhlášky.“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu č.11) znie:

11) § 54 ods. 1, § 55 ods. 1, § 58 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. a vyhlášky č. 376/1992 Zb.“.

14. Poznámka pod čiarou k odkazu č.12) znie:

12) § 56 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

15. V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 4“.

16. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Maximálna ročná výška nájomného za nájom pozemkov z dôvodov investičnej výstavby alebo banskej činnosti podľa územnoplánovacej dokumentácie, ak je hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo ďalších prostriedkov štátu, sa vypočíta podľa odseku 1 alebo 2.“.

17. Tretia časť sa vypúšťa.

Čl. II

Pokiaľ sa v tejto vyhláške používa menová jednotka koruna česko-slovenská, označená skratkou „Kčs“, rozumie sa tým menová jednotka slovenská koruna, označená skratkou „Sk“.

18. Názov prílohy č. 1 znie:

„RODINNÉ DOMY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY“.

19. V prílohe č. 1 položka 10.2. a) znie:

a) obklady šindľom 200“.

20. V prílohe č. 3 posledná veta znie:

„Znak č. 7 sa počíta rovnakou hodnotou vo všetkých nadzemných podlažiach.“.

21. V prílohe č. 7 v II. tabuľke položka č. 6.4 znie:

„6.4 stavba pod povrchom pozemkov oceňovaných podľa § 15 ods. 4 3”.


Čl. III

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 197/1957 Ú.v. o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody v znení vyhlášky Ministerstva miestneho hospodárstva č. 2/1958 Ú. v., vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 94/1987 Zb. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 440/1991 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.