Oznámenie č. 230/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane dedičskej a darovacej

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín 1. júla 1993 na základe článku 12 ods. 2 s tým, že jej ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 1993.

230

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 1992 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o zamedzení v odbore dane dedičskej a darovacej.

So zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval.

Zmluva nadobudla platnosť dňom výmeny ratifikačných listín 1. júla 1993 na základe článku 12 ods. 2 s tým, že jej ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 1993.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane dedičskej a darovacej

Slovenská republika a Česká republika,

želajúc si odstrániť prekážky a zamedziť dvojakému zdaneniu v odbore dane dedičskej a darovacej, dohodli sa takto:

Článok 1

Účelom tejto zmluvy je zamedziť dvojakému zdaneniu dedičstva a darovania vo vzťahu k osobám, ktoré majú alebo mali bydlisko alebo sídlo na území jedného zo zmluvných štátov alebo v oboch zmluvných štátoch.

Článok 2

1. Dane, na ktoré sa zmluva vzťahuje, sú:

a) v Českej republike

- daň dedičská,

- daň darovacia,

b) v Slovenskej republike

- daň z dedičstva,

- daň z darovania.

2. Táto zmluva sa bude vzťahovať aj na dane rovnakého alebo podobného druhu, ktoré sa zavedú v niektorom zo zmluvných štátov po podpise tejto zmluvy. Príslušné úrady zmluvných štátov sa budú navzájom informovať o zavedení nových daní alebo o podstatných zmenách doterajších daní, ktorých sa táto zmluva dotýka.

3. Výraz „príslušný úrad“ označuje

a) v prípade Českej republiky ministra financií Českej republiky alebo jeho splnomocneného zástupcu,

b) v prípade Slovenskej republiky ministra financií Slovenskej republiky alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Článok 3

1. Nehnuteľný majetok sa zdaňuje v tom zmluvnom štáte, na území ktorého sa nachádza.

2. Práva z užívania nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v jednom zo zmluvných štátov, ako aj práva zabezpečené záložným právom na tomto majetku alebo ho zaťažujúce sa zdania len v tom štáte, na území ktorého sa nehnuteľný majetok nachádza.

3. Výraz „nehnuteľný majetok“ sa definuje podľa práva toho zmluvného štátu, na území ktorého sa majetok nachádza.

Článok 4

1. Majetok z dedičstva, ktorý v zmluvnom štáte slúžil na uskutočňovanie zárobkovej činnosti, sa zdaňuje takto:

a) ak má podnik stálu prevádzkáreň v jednom zo zmluvných štátov, zdaní sa majetok len v tomto štáte,

b) ak má podnik stálu prevádzkáreň v oboch zmluvných štátoch, zdaní sa majetok v každom zmluvnom štáte, ak ide o majetok, ktorý slúži stálej prevádzkárni v príslušnom štáte.

2. Podľa týchto zásad sa zdaňuje aj majetok pozostávajúci z vkladov, podielov a účastí spoločníkov na obchodných spoločnostiach a družstvách.

Článok 5

1. Ostatný majetok, ktorý nie je uvedený v článkoch 3 a 4 tejto zmluvy, sa zdaňuje podľa týchto zásad:

a) ak mal poručiteľ v čase svojej smrti bydlisko v jednom zo zmluvných štátov, majetok podlieha zdaneniu v tomto zmluvnom štáte,

b) ak mal poručiteľ v čase svojej smrti bydlisko v oboch zmluvných štátoch, majetok podlieha zdaneniu v štáte, ku ktorému mal poručiteľ najbližšie osobné a hospodárske vzťahy (ďalej len „stredisko životných záujmov“),

c) pokiaľ nie je možné určiť štát, v ktorom mal poručiteľ bydlisko alebo stredisko životných záujmov, majetok podlieha zdaneniu v tom zmluvnom štáte, ktorého je štátnym občanom,

d) ak bol poručiteľ štátnym občanom oboch zmluvných štátov alebo pokiaľ nie je možné určiť miesto zdanenia podľa predchádzajúcich zásad, riešia sa tieto prípady vzájomnou dohodou príslušných úradov.

2. Podľa týchto zásad sa zdaňuje aj majetok z dedičstva uvedený v článku 4 tejto zmluvy, ak sa prevádzkáreň, ktorej slúži, nenachádza v žiadnom z oboch zmluvných štátov.

Článok 6

1. Dlhy, ktoré majú hospodársku súvislosť s majetkom uvedeným v článkoch 3 a 4 tejto zmluvy alebo sú ním zabezpečované (záloh), sa započítajú na tento majetok. Ostatné dlhy sa započítajú na majetok uvedený v článku 5 tejto zmluvy.

2. Ak v jednom zo zmluvných štátov dôjde k predlženiu majetku, ostávajúce dlhy sa započítajú na majetok v druhom zmluvnom štáte.

Článok 7

Darovacia daň zaplatená darcom, ktorý má bydlisko alebo sídlo v jednom zmluvnom štáte, sa započíta na daňovú povinnosť nadobúdateľa k dani darovacej v druhom zmluvnom štáte.

Článok 8

1. Ak sa osoba, ktorá má bydlisko alebo sídlo v niektorom zo zmluvných štátov, nazdáva, že opatrenia urobené jedným alebo oboma zmluvnými štátmi majú alebo budú mať pre ňu za následok zdanenie, ktoré nie je v súlade s touto zmluvou, môže nezávisle od opravných prostriedkov, ktoré poskytuje zákonodarstvo týchto zmluvných štátov, predložiť svoj prípad príslušnému úradu zmluvných štátov, v ktorom má bydlisko alebo sídlo. Prípad musí predložiť do troch rokov od prvého oznámenia opatrenia zavádzajúceho zdanenie, ktoré nie je v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

2. Ak bude príslušný úrad považovať námietku za oprávnenú a ak nebude schopný sám nájsť uspokojivé riešenie, bude prípad riešiť vzájomnou dohodou s príslušným úradom druhého zmluvného štátu tak, aby sa vylúčilo zdanenie, ktoré nie je v súlade s touto zmluvou.

3. Vzájomnou dohodou príslušných úradov zmluvných štátov sa budú riešiť aj prípady, ktoré táto zmluva neupravuje, a ďalej všetky problémy a pochybnosti, ktoré môžu nastať pri výklade a aplikácii tejto zmluvy.

4. Príslušné úrady zmluvných štátov môžu nadviazať priamy kontakt za účelom dosiahnutia dohôd v zmysle predchádzajúcich odsekov.

Článok 9

1. Príslušné úrady zmluvných štátov si budú vymieňať informácie potrebné na vykonávanie tejto zmluvy alebo vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných štátov vzťahujúce sa na dane, ktoré sú predmetom zmluvy, pokiaľ zdanenia, ktoré upravujú, nie sú v rozpore s touto zmluvou. Všetky takto vymenené informácie sa budú považovať za tajné, rovnako ako informácie prijaté podľa vnútroštátnych zákonov zmluvných štátov, a možno ich poskytnúť výlučne osobám alebo úradom povereným vyrubovaním alebo vyberaním daní, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, a povereným trestným stíhaním vo veciach týchto daní alebo rozhodovaním o opravných prostriedkoch.

2. Ustanovenia odseku 1 sa v nijakom prípade nebudú interpretovať tak, že ukladajú niektorému zmluvnému štátu povinnosť

a) vykonať správne opatrenia, ktoré by porušovali právne predpisy alebo správnu prax niektorého zmluvného štátu,

b) oznámiť informácie, ktoré nemožno získať na základe platných právnych predpisov alebo v riadnom daňovom konaní zmluvného štátu.

Článok 10

Na vykonanie tejto zmluvy môžu príslušné úrady zmluvných strán uzavrieť zodpovedajúce dohody.

Článok 11

Žiadne ustanovenie tejto zmluvy sa nedotýka daňových výsad, ktoré prináležia diplomatom alebo konzulárnym úradníkom podľa všeobecných pravidiel medzinárodného práva alebo na základe ustanovení osobitných dohôd.

Článok 12

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny sa vymenia čo najskôr.

2. Zmluva nadobudne platnosť výmenou ratifikačných listín a jej ustanovenia sa budú uplatňovať od 1. januára 1993.

Článok 13

Táto zmluva ostane v platnosti, pokiaľ ju niektorý zmluvný štát nevypovie. Každý zmluvný štát môže zmluvu písomne vypovedať diplomatickou cestou najmenej šesť mesiacov pred koncom každého kalendárneho roka začínajúceho sa po uplynutí piatich rokov od dátumu účinnosti tejto zmluvy, V takom prípade sa zmluva prestane uplatňovať od 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola daná výpoveď. Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení, podpísali túto zmluvu.

Dané v Bratislave 23. novembra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.

Za Českú republiku:

Ivan Kočárník v. r.