Zákon č. 172/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993
Účinnosť od 09.08.1993

172

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 14. júla 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 9 sa vkladá nový § 9a, ktorý znie:

㤠9a

Orgán štátnej správy republiky príslušný na schválenie privatizačného projektu [§ 10 ods. 1 písm. b)] môže zmeniť spôsob privatizácie (§ 12 ods. 2) navrhnutý v privatizačnom projekte podniku spracovanom podnikom alebo v privatizačnom projekte majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby spracovanom právnickou osobou, ktorej sa týka, a predložený návrh privatizačného projektu pred schválením upraviť v súlade so zmeneným spôsobom privatizácie.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.