Oznámenie č. 298/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1993

Čiastka 73/1993
Platnosť od 17.12.1993
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 26. augusta 1993 na základe svojho článku 7.

298

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. augusta 1993 bol v Kyjeve podpísaný Protokol medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1993.

Protokol nadobudol platnosť 26. augusta 1993 na základe svojho článku 7.

PROTOKOL

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny
o dodávkach tovarov a poskytovaní služieb v roku 1993

Vláda Slovenskej republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“),

vychádzajúc z ustanovení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci z 26.augusta 1993,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany v záujme zachovania a ďalšieho prehĺbenia hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou odsúhlasili zoznamy hlavných druhov tovarov a služieb predurčených na centralizovaný export z Ukrajiny do Slovenskej republiky a na export zo Slovenskej republiky na Ukrajinu podľa prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto protokolu.

Článok 2

Navrhované množstvo a sortiment tovarov a služieb uvedených v prílohe č. 1 a č. 2 majú indikatívny charakter a po súhlase zmluvných strán sa môžu dopĺňať a meniť.

Článok 3

Príslušné orgány štátov zmluvných strán budú vytvárať v súlade so zákonodarstvom svojich krajín priaznivé podmienky na realizáciu vzájomných dodávok tovarov a poskytovaných služieb zahrnutých do indikatívnych zoznamov vrátane príslušných povolení na export a import.

Článok 4

Zúčtovanie a platby medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou sa budú v súlade s ustanoveniami tohto protokolu realizovať vo voľne zameniteľnej mene podľa bežných svetových cien v súlade s princípmi, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnom obchode, finančnej a bankovej praxi.

Na zabezpečenie platobných operácií centralizovaného exportu a importu otvorí splnomocnená banka Ukrajiny účet v U$D v splnomocnenej banke Slovenskej republiky, na ktorý sa budú ukladať prostriedky získané za tovary a služby realizované v rámci centralizovaného exportu z Ukrajiny do Slovenskej republiky (príloha č. 1).

Z tohto účtu sa prioritne budú uskutočňovať platby tovarov a služieb v rámci importu zo Slovenskej republiky na Ukrajinu (príloha č. 2).

Článok 5

Splnomocnené banky štátov zmluvných strán uzatvoria do jedného mesiaca po podpísaní tohto protokolu medzibankovú dohodu o spôsobe zúčtovania platieb za dodávky tovarov a poskytnutie služieb v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.

Článok 6

Dodávky tovarov a poskytovanie služieb nad rámec sortimentu a objemu určeného v indikatívnych zoznamoch uvedených v čl. 1 tohto protokolu budú realizovať slovenské a ukrajinské subjekty zahraničnoobchodnej činnosti s využitím foriem zaužívaných v medzinárodnom obchode.

Článok 7

Tento protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a bude platiť do 31. decembra 1993 vrátane. Jeho ustanovenia zostanú v platnosti i naďalej vo vzťahu ku kontraktom, ktoré boli uzatvorené v súlade s ustanoveniami tohto protokolu, ale neboli splnené do 31. decembra 1993 vrátane.

Dané v Kyjeve 26. augusta 1993 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a ukrajinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaroslav Kubečka v. r.

Za vládu

Ukrajiny:

Mikola Mnich v. r.

Príloha č. 1

ZOZNAM

tovarov a služieb na centralizovaný export z Ukrajiny do Slovenskej republiky v roku 1993

Názov Mer. jedn. Množstvo
Elektrická energia mld kWh
Železorudné suroviny (pelety, ruda, koncentrát) mil. ton
Valcovaný materiál čiernych kovov vrátane stavebnej ocele tis.ton
Liatina tis. ton
Ferozliatiny tis. ton
Uhlie tis. ton
Liatinové vane ks
Liatinové radiátory ks
Žula tis. ton
Mangánové rudy a koncentráty tis. ton
Cement tis. ton
Horčík tis. ton
Močovina tis. ton
Metanol tis. ton
Čpavok tis. ton
Kyselina octová tis. ton
Kyselina sírová tis. ton
Technická soľ tis. ton
Farmaceutické komponenty tony
Tabuľové sklo tis. m2
Polovodičové prístroje ks
Termoplastové automaty ks
Kovospracujúce stroje ks
Drevoobrábacie stroje ks
Osobné autá TAVRIJA ks
Nákladné autá KRAZ ks
Kombajny KS-6B na zber &nbsp
cukrovej repy ks
Dúchadlo E-21 pre poľnohospodárstvo ks
Drvič tvrdých materiálov &nbsp
D V- 5 ks
Čerpadlá ks
Kompresorové stanice ks
Vrtné nástroje ks
Vodka dallerov
Šampanské dallerov
HD polyetylén tis. ton
Liata oceľ tis. ton
Výrobky z dreva a drevené &nbsp
polotovary tis. ks
Kolofónia tony
Kyselina boritá tis. ton
PVC emulzný tis. ton
Cukor tis. ton
Surové kože tony
Ľanové vlákno tony
Ľanové semeno tony
Regulačné transformátory ks
Melasa tis. ton
Lieh dallerov
Sladovnícky jačmeň tony

Príloha č. 2

ZOZNAM

tovarov a služieb na export zo Slovenskej republiky na Ukrajinu v roku 1993

Názov Mer. jedn. Množstvo
Hydraulický valec na podrážky ks
Stroj na lepenie okrajov zvrškov obuvi ks
Stroj na formovanie podošvy obuvi ks
Stroj na predbežné upevnenie stielky pomocou sponiek ks
Obuvnícky lis ks
Stroj na štiepenie dielcov spodkov obuvi ks
Lis na pripevňovanie opätkov ks
Stroj na formovanie zadnej časti obuvi ks
Šijacie nite mil. mer. cievok
Bavlnená priadza tis. ton
Vlnené látky mil.b.m.
Bavlnené látky mil.b.m.
Vlákno viskózovo-hodvábne textilné tony
Vlákno polypropylénové hodvábne tony
Vlákno polyesterové hodvábne textilné tony
Vlákno polyamidové hodvábne textilné tony
Medicínske preparáty mil.U$D
Farmaceutické preparáty mil.U$D
Veterinárske preparáty mil.U$D
Detská výživa mil.U$D
Náterové hmoty tony
Lepidlo pre obuvnícky priemysel tony
Polyetylén tony
Pomocné gumárenské materiály tony
Gumové hadice b. m.
Pneumatiky ks
Pesticídy tony
Mazacie oleje tony
Rôzne káble km
Náhradné súčiastky pre stavebné a cestné stroje mil.U$D
Baliace automaty VN 05 ks
Telefónne relé ks
PA povrazec tis. ton
Dopravný pás tis. m2
Polyvinylacetát tony
Textilné pomocné prípravky tony
Ohňovzdorné materiály z magnezitu (tehly rôzneho tvaru) tony
Potraviny mil.U$D
Linky dokončovacie a valcovacie pre oceliarske závody, kováčne, valcovne a prevádzky na vyťahovanie a kalibráciu oceľových výrobkov mil.U$D
Banská výstuž mil.U$D
Jednorazové striekačky mil.U$D
Telefónne prístroje mil.U$D
Kolesový lesný traktor ks
Nábytok mil.U$D
Obytné domy mil.U$D
Osobná loď KYJEV ks
Nakladače ks
Vodoinštalačné zariadenia (sanitárna technika) mil.U$D
Stomatologická technika vrátane stomatologickej
laboratórnej techniky a dentálnych rôntgenov
mil.U$D
Stanice prvej pomoci mil.U$D
Osivá a sadivá (strukoviny, olejniny, cukrová repa,
ovocné výpestky, vinohradnícke štepy)
mil.U$D
Poľnohospodárske stroje (obrábacie stroje, sejačky, zberacie stroje, skladovacie a manipulačné zariadenia) ks
Plemenný materiál mil.U$D
Stroje pre potravinársky priemysel (mliekárne, pekárne pivovary, linky na spracovanie mäsa - komplexné technológie alebo jednotlivé segmenty) ks
Zariadenie na výrobu krmív ks
Agrochemikálie tony