Vyhláška č. 222/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Čiastka 58/1993
Platnosť od 14.10.1993 do29.02.1996
Účinnosť od 15.10.1993 do29.02.1996
Zrušený 41/1996 Z. z.

222

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 27. septembra 1993

o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon), § 6 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa § 45 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:


§ 1

Účelom tejto vyhlášky je určiť podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov1).

§ 2

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí získaných štúdiom na vysokej škole alebo strednej škole a odborná prax.

(2) Pedagogickou spôsobilosťou sa rozumejú vedomosti v oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie, metodiky vyučovania a zručnosti nevyhnutné na výkon pedagogických činností v skupine študijných odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo.

(3) Podmienkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov sú podmienky uvedené v prílohe tejto vyhlášky, ak ide o učiteľa všeobecno vzdelávacích predmetov a učiteľa odborných predmetov aj výučby jeho študijného odboru alebo aprobácie v rozsahu najmenej polovice týždennej miery vyučovacej povinnosti2).

§ 3

(1) Výchovnovzdelávaciu činnosť pedagogických pracovníkov môže vykonávať aj pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť, ale nezískal požadovanú pedagogickú spôsobilosť. Na jej získanie je povinný začať najneskôr do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru doplňujúce pedagogické štúdium3) a najneskôr v šiestom roku od vzniku pracovného pomeru ho úspešne ukončiť. V závažných prípadoch možno termín ukončenia predĺžiť najviac o dva roky so súhlasom Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Pedagogickí pracovníci, ktorým patrí príplatok za vedenie4), musia splniť požadovaných najmenej päť rokov pedagogickej praxe a absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania5). Pedagogická prax je priama výchovnovzdelávacia činnosť na základných školách, stredných školách, vysokých školách a v školských zariadeniach.

§ 4

Požiadavka splnenia podmienok odbornej a pedagogickej spôsobilosti učiteľov a vychovávateľov špeciálnych škôl a špeciálnych školských zariadení6) uvedených v prílohe tejto vyhlášky sa vzťahuje aj na učiteľov a vychovávateľov pôsobiacich v špeciálnych triedach materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v materských školách a základných školách pri zdravotníckych zariadeniach7).

§ 5

(1) Pedagogický pracovník, ktorý získal vzdelanie na škole s iným vyučovacím jazykom než slovenským, môže pôsobiť na škole s vyučovacím jazykom slovenským, ak preukáže znalosť slovenského jazyka dokladom o zložení skúšky, ktorú organizujú a zabezpečujú filozofické a pedagogické fakulty. Obsah, rozsah a podmienky skúšky určujú fakulty.

(2) Povinnosť zložiť skúšku z jazyka sa vzťahuje aj na pedagogického pracovníka, ktorý získal vzdelanie na škole s iným vyučovacím jazykom, než je vyučovací jazyk školy, na ktorej pôsobí.

(3) Povinnosť preukázať znalosť slovenského jazyka sa nevzťahuje na učiteľa cudzieho jazyka na jazykovej škole, na zahraničného lektora, ktorý pôsobí na základnej škole alebo strednej škole, a na učiteľa slovenského jazyka, ktorý pôsobí na škole s iným vyučovacím jazykom než slovenským.

§ 6

Na vyučovanie v školách a v školských zariadeniach sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie, pričom na vyučovanie na základných umeleckých školách sa vyžaduje aj vyššie odborné vzdelanie. Vysokoškolským vzdelaním sa na účely tejto vyhlášky rozumie absolvovanie vysokoškolského štúdia8) a absolvovanie kratších foriem vysokoškolského štúdia uvedených v prílohe tejto vyhlášky. Požadované úplné stredné vzdelanie u vychovávateľov sa nepovažuje za splnenie podmienok určených všeobecne záväzným právnym predpisom.2)


§ 7

Zrušujú sa:

1. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 64/1985 Zb. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.

2. Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 11. júna 1975 č. 3780/1975-A/IV o skúške zo slovenského jazyka pre učiteľov a vychovávateľov, ktorí získali vzdelanie na školách s iným vyučovacím jazykom než slovenským (reg. v Zvestiach MŠK zošit 7/1975 MŠ SSR a MK SSR).

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbrom 1993.


Roman Kováč v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z.

I. UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy

– študijný odbor pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika,

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmety pedagogika-psychológia a jednoročné špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika

– študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika-psychológia alebo pedagogika

– študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy

– študijný odbor pedagogická škola

– na vyučovanie cudzích jazykov na materských školách aj absolvovanie strednej pedagogickej školy a rozširujúceho štúdia jazyka na pedagogickej alebo filozofickej fakulte

– záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi

– maturitná skúška z jednoročného nadstavbového štúdia pre materské školy

– záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl

– študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

– dvojročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole zakončené skúškou spôsobilosti

– skúška spôsobilosti pre materské školy

– záverečná skúška z dvojročného študijného kurzu pre vybrané nekvalifikované učiteľky materských škôl

– maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom na strednej pedagogickej škole

II. UČITELIA 1.-4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy

– študijný odbor učiteľstvo pre školy I.cyklu so zameraním na 1.-5. ročník základnej deväťročnej školy

Ako vysokoškolské vzdelanie

– štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte so zameraním na 1.-5. ročník základnej deväťročnej školy

– záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1.-5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

– štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole so zameraním na 1.-5. ročník základnej deväťročnej školy

– záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II.stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

– štátna záverečná skúška z odboru učiteľstva pre 1.-5. ročník základnej deväťročnej školy na pedagogickej fakulte

– len na vyučovanie predmetov zo svojej aprobácie formy vysokoškolského vzdelania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-9. ročník základnej školy a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov pre stredné školy (pozri III. a V. časť)

– len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 1997 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít a Vysokej školy dopravy a spojov alebo štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole alebo vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Ústrednom metodickom centre a v metodických centrách v Slovenskej republike alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

– len na vyučovanie predmetu náboženstvo absolvovanie teologickej fakulty alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte - študijný odbor učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) v kombinácii s I.stupňom základnej školy

III. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5.-9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

– študijný odbor učiteľstvo pre školy I. cyklu (1.-9. ročník)

– len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového štvorročného štúdia jazyka na filozofickej alebo pedagogickej fakulte

Ako vysokoškolské vzdelanie

– štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte s aprobáciou pre 6.-9. ročník

– záverečná skúška na pedagogickom inštitúte z jednopredmetového štúdia učiteľstva popri zamestnaní pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy vrátane spôsobilosti na vyučovanie v 1.-5. ročníku základnej deväťročnej školy s doložkou o zložení skúšky na pedagogickom inštitúte z praktických cvičení v dielňach alebo z praktických cvičení na školských pozemkoch

– štátna záverečná skúška na vyššej pedagogickej škole (pre 6.-9. ročník)

– štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte, študijný odbor učiteľstvo pre 6.-9. ročník základnej deväťročnej školy

– len na vyučovanie predmetu aprobácie štátna záverečná skúška na pedagogickej fakulte, študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy v kombinácii s predmetom

– doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR č. 106784/1979-301)

– záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte

– len na vyučovanie predmetu aprobácie štátna záverečná skúška na pedagogickom inštitúte, študijný odbor učiteľstvo pre 1.-5. ročník základnej deväťročnej školy v kombinácii s jedným predmetom

– študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu

– len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov príslušného alebo príbuzného odboru neučiteľské vysokoškolské vzdelanie univerzitné a doplňujúce pedagogické štúdium

– len na vyučovanie predmetov filozofia, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor filozofia a príbuzné odbory, a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na občiansku náuku

– len na vyučovanie cudzích jazykov do 1. septembra 1997 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít a Vysokej školy dopravy a spojov alebo štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole alebo vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Ústrednom metodickom centre a v metodických centrách v Slovenskej republike alebo štúdiom cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

– len na vyučovanie cudzích jazykov vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy, príslušná aprobácia

– len na vyučovanie predmetu pracovné vyučovanie (zložky technické práce a pestovateľské práce) vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre školy I.cyklu s aprobáciou na predmet prírodopis, alebo vysokoškolské vzdelanie technické alebo poľnohospodárske príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

– len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor telesná výchova a šport, smer trénerský a smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

– len na vyučovanie predmetov hudobná, telesná a výtvarná výchova vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy, alebo vysokoškolské vzdelanie, odbor vychovávateľstvo so špecializáciou na výtvarnú, hudobnú, telesnú a pracovnú výchovu

– len na vyučovanie predmetov práca s počítačom, technická výchova, etická výchova, výtvarné spracovanie materiálu, ekologická výchova, starostlivosť o zdravie, údržba motorových vozidiel, spoločenská výchova vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, ekonomického, poľnohospodárskeho alebo umeleckého smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

– len na vyučovanie chémie vysokoškolské vzdelanie technického smeru (odbory technickej chémie) a doplňujúce pedagogické štúdium

– len na vyučovanie predmetu aprobácie študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

– len na vyučovanie predmetu aprobácie študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) a rozširujúce štúdium všeobecnovzdelávacieho predmetu

– len na vyučovanie predmetu hudobná výchova aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

– len na vyučovanie predmetu hudobná výchova a výtvarná výchova aj vysokoškolské vzdelanie, príslušné študijné odbory Vysokej školy múzických umení alebo Vysokej školy výtvarných umení, a doplňujúce pedagogické štúdium

– len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-8. ročník základnej školy, a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách

– len na vyučovanie predmetu stretnutie s umením študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a špecializačné štúdium predmetu v metodickom centre

– len na vyučovanie predmetov matematika, fyzika, prírodoveda, prírodopis aj vysokoškolské vzdelanie technického alebo pôdohospodárskeho zamerania a doplňujúce pedagogické štúdium na fakulte pripravujúcej učiteľov týchto predmetov

– len na vyučovanie predmetu náboženstvo absolvovanie teologickej fakulty alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte

IV. UČITELIA ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie požadované na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov v ročníkoch 5.-12. (pozri III. a V. časť)

– vysokoškolské vzdelanie požadované na vyučovanie odborných predmetov umeleckých (pozri VI. časť bod 7)

Vyššie odborné vzdelanie

– štúdium konzervatória ukončené absolutóriom (u absolventov hudobného konzervatória bez ohľadu na hlavný odbor)

– na vyučovanie na základných umeleckých školách záverečná skúška na vyšších hudobných (hudobno-pedagogických) školách, na odbornej hudobnej škole pre slepých v Prahe, ak je vysvedčenie opatrené doložkou o spôsobilosti vyučovať na ľudových školách umenia (bývalá základná hudobná škola)

– vyššie odborné vzdelanie na konzervatóriu alebo v nadstavbovom štúdiu na strednej hudobnej škole internátnej s chybami zraku

– na vyučovanie predmetov výtvarného odboru aj vyššie odborné vzdelanie na stredných výtvarných školách (školách úžitkového výtvarníctva) končiacich sa absolutóriom

– na vyučovanie predmetov literárno-dramatického odboru aj študijný odbor učiteľstvo pre materské školy alebo vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole, doplnený o dvojročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení alebo na bývalej ľudovej škole umenia

– špecializované štúdium pre pracujúcich

– pre tanečný odbor na základných umeleckých školách úplné stredné odborné vzdelanie a päťsemestrálny kurz tanečnej pedagogiky

– na vyučovanie predmetov hudobného odboru aj absolvovanie päťročného konzervatória ukončeného maturitnou skúškou do roku 1963 alebo päťročnej Vyššej hudobnej školy pre vzdelanie učiteľov hudobných škôl ukončenej maturitnou skúškou do roku 1963

V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

– študijný odbor učiteľstvo pre školy II.cyklu

– len na vyučovanie cudzieho jazyka absolvovanie jednopredmetového štvorročného štúdia jazyka na filozofickej alebo pedagogickej fakulte

Ako vysokoškolské vzdelanie

– vzdelanie ukončené štátnou záverečnou skúškou na vysokej škole pedagogickej

– štátna záverečná skúška na pedagogickej alebo filozofickej fakulte pre učiteľstvo na bývalých školách III. stupňa (stredných)

– len na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov vysokoškolské vzdelanie (neučiteľské) príslušného alebo príbuzného univerzitného smeru a doplňujúce pedagogické štúdium

– len na vyučovanie predmetu hospodársky týždeň vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie hospodárskeho týždňa v metodickom centre v Bratislave

– len na vyučovanie predmetu filozofia, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor filozofia a príbuzné študijné odbory, a doplňujúce pedagogické štúdium alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na občiansku náuku

– len na vyučovanie predmetov psychológia a sociológia aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodickom centre doplňujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov (v zmysle úpravy MŠ SSR č. 607/1979-301 v znení úpravy MŠ SSR č. 16784/1979-301)

– len na vyučovanie predmetov svojej aprobácie vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre jazykové školy

– len na vyučovanie cudzích jazykov do 1.septembra 1997 aj vysokoškolské vzdelanie a absolvovanie štátnej záverečnej skúšky z príslušného jazyka na pedagogických a filozofických fakultách, na katedrách jazykov univerzít a Vysokej školy dopravy a spojov alebo štátnej jazykovej skúšky na jazykovej škole alebo vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, a osvedčenie o zložení skúšky z príslušného jazyka pred akreditačnou komisiou v Ústrednom metodickom centre a v metodických centrách v Slovenskej republike alebo štúdium cudzieho jazyka formou rozširujúceho štúdia

– len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie technického smeru (odbory technickej chémie) a doplňujúce pedagogické štúdium

– len na vyučovanie predmetov informatika a výpočtová technika a základy automatizácie vysokoškolské vzdelanie univerzitného, ekonomického alebo technického smeru príslušného študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

– na vyučovanie nepovinného predmetu športové hry a na športovú prípravu v triedach so zameraním na telesnú výchovu vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na telesnú výchovu a s I. alebo II. kvalifikačnou triedou trénera-cvičiteľa príslušnej športovej špecializácie

– len na vyučovanie predmetu telesná výchova a na vyučovanie športovej prípravy vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor telesná výchova a šport, smer trénersky a smer metodický (bez doplňujúceho pedagogického štúdia)

– na vyučovanie matematiky, fyziky, chémie, biológie a spoločenskovedných odborov na stredných poľnohospodárskych technických školách a stredných lesníckych technických školách a v stredných odborných poľnohospodárskych a lesníckych učilištiach aj štátna skúška učiteľskej spôsobilosti (smernica MŠ SSR č. 311134/64, úprava MŠ SSR 2051/1974-2/3)

– na vyučovanie výtvarnej výchovy aj absolutórium špeciálnej školy na bývalej štátnej umeleckopriemyselnej škole doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti pre učiteľstvo na školách II.cyklu

– len na vyučovanie predmetu etická výchova vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium etickej výchovy v metodických centrách

– len na vyučovanie predmetu estetická výchova aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, a špecializačné kvalifikačné štúdium estetickej výchovy v metodickom centre

– len na vyučovanie náboženstva absolvovanie teologickej fakulty alebo vysokoškolské vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte

– na vyučovanie v 1.-4. ročníku gymnázií s osemročným študijným cyklom, ktorých učebné osnovy sú porovnateľné so zodpovedajúcimi ročníkmi základnej školy aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6.-9. ročník

– len na vyučovanie predmetov výtvarná výchova a hudobná výchova aj vysokoškolské vzdelanie, príslušné študijné odbory Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy múzických umení, a doplňujúce pedagogické štúdium

VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

1. TECHNICKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie technického smeru, príslušné študijné odbory, a doplňujúce pedagogické štúdium

– vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru - mechanizačná fakulta, a doplňujúce pedagogické štúdium

– študijný odbor učiteľstvo odborných technických predmetov

– vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru, príslušné študijné odbory, a doplňujúce pedagogické štúdium

Ako vysokoškolské vzdelanie

– rozširujúce štúdium učiteľstva odborných technických predmetov

– doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)

– učiteľstvo odborných predmetov pre učňovské zariadenia (smernica MŠ SSR č. Š 3248/69-VŠ o rozširovaní a doplňovaní kvalifikácie učiteľov štúdiom popri zamestnaní na pedagogických fakultách v znení úpravy MŠ SSR č. Š 6474/70-VŠ v znení smerníc MŠ SSR č. Š 12509/71 a MŠ SSR č. 2681/73 - zošit 11-12/1969 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 12-13/1970 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 21-22/1971 Zvestí MŠ SSR a MK SSR, zošit 4/1973 Zvestí MŠ SSR a MK SSR reg. v čiastke 38/1970 Zb. a 28/1973 Zb.)

2. POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru, príslušný študijný odbor, a doplňujúce pedagogické štúdium

– študijný odbor učiteľstvo odborných poľnohospodárskych a lesníckych predmetov

Ako vysokoškolské vzdelanie

– na vyučovanie odborných predmetov zootechnických a veterinárnych aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor veterinárne vedy, a doplňujúce pedagogické štúdium

– rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov poľnohospodárskych a lesníckych

– doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)

– vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru, príslušný študijný odbor, a doplňujúce pedagogické štúdium

– šesťsemestrálne diaľkové štúdium pre pracovníkov štátnych lesov na lesníckej fakulte

3. VETERINÁRNE PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce pedagogické štúdium

Ako vysokoškolské vzdelanie

– na vyučovanie predmetu veterinárstvo aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor zootechnika, a doplňujúce pedagogické štúdium

4. FARMACEUTICKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor farmaceutické vedy a doplňujúce pedagogické štúdium

5. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru, študijný odbor lekárske vedy, a doplňujúce pedagogické štúdium

– vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru študijný odbor ošetrovateľstvo (starostlivosť o chorých) v kombináciách so všeobecnou pedagogicko-psychologicou alebo stomatologgickou

– študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov pre stredné zdravotnícke školy

– študijný odbor všeobecná pedagogika, predškolská pedagogika alebo výchova a vzdelávanie dospelých s predchádzajúcim ukončením príslušného študijného odboru na strednej zdravotníckej škole doplnené odbornou praxou

– na vyučovanie odborných predmetov v odboroch rehabilitačný asistent, fyzioterapeut, ergoterapeut a masér vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor telesná výchova a šport - rehabilitácia, a doplňujúce pedagogické štúdium

6. EKONOMICKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, príslušné študijné odbory, a doplňujúce pedagogické štúdium

– študijný odbor učiteľstvo odborných ekonomických predmetov

Ako vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie technického, poľnohospodárskeho alebo univerzitného smeru, príslušné študijné odbory, a doplňujúce pedagogické štúdium

– vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasnej vysokej škole ekonomickej

– štátna skúška učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie hospodárskych predmetov na bývalých hospodárskych školách a obchodných akadémiách

– na vyučovanie predmetu technika administratívy a hospodárska korešpondencia, stenografia, sekretárske práce vysokoškolské vzdelanie doplnené skúškou učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie týchto predmetov

– doplnkové štúdium učiteľstva odborných predmetov odborov obchodu a služieb (úprava MŠ SSR č. 7/1980-301)

– rozširujúce štúdium učiteľstva odborných predmetov ekonomických

– na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor vnútorný alebo zahraničný obchod, a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru, odbory potravinárskej chémie, a doplňujúce pedagogické štúdium

– na vyučovanie predmetu hospodársky zemepis aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s príslušnou aprobáciou

– na vyučovanie predmetov právneho charakteru aj vysokoškolské vzdelanie právnické a doplňujúce pedagogické štúdium

– na vyučovanie predmetu hospodárske výpočty aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet matematika

7. UMELECKÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo odborných umeleckých predmetov

– vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru, príslušný študijný odbor, a doplňujúce pedagogické štúdium

Ako vysokoškolské vzdelanie

– len na vyučovanie vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-12. ročník

– len na vyučovanie teoretických predmetov a zborového spevu v hudobnom odbore doplňujúce pedagogické štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-12. ročník s aprobáciou na predmet hudobná výchova

– len na vyučovanie predmetov v literárno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-12.ročník a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6.-9. ročník (bez ohľadu na aprobáciu) rozšírený o dvojročné štúdium bábkarstva, alebo štúdium konzervatória Jaroslava Ježka alebo bývalej ľudovej školy umenia - špecializované štúdium pre pracujúcich

– len na vyučovanie teoretických predmetov v tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor vedy a náuky o umení, príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium

– vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu, zodpovedajúce aprobačné predmety

– len na vyučovanie teoretických predmetov v hudobnom a tanečnom odbore vysokoškolské vzdelanie pre 5.-12. ročník, príslušná aprobácia

– vysokoškolské vzdelanie na bývalých školách postavených na úroveň súčasným vysokým školám umeleckým

– pre základné umelecké školy aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

– v literárno-dramatickom odbore vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor vedy a náuky o umení, príslušná špecializácia a doplňujúce pedagogické štúdium

8. OSTATNÉ PREDMETY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– na vyučovanie predmetu výpočtová technika, základy automatizácie, informatika a programovanie vysokoškolské vzdelanie univerzitného, technického, poľnohospodárskeho a ekonomického smeru, príslušné študijné odbory, a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet matematika, výpočtová technika

– na vyučovanie predmetu aranžovanie vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na výtvarnú výchovu

– na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor divadelné a rozhlasové umenie - zameranie bábkarstvo, a doplňujúce pedagogické štúdium

– na vyučovanie predmetov technológia prípravy pokrmov a prevádzková prax vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor veterinárne lekárstvo - hygiena potravín, alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru, študijný odbor ekonomika služieb a cestovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru, odbory potravinárskej chémie, a doplňujúce pedagogické štúdium

– na vyučovanie predmetu praktikum bábkového divadla a praktikum dramatickej výchovy vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre školy I. alebo II. cyklu, rozšírený o dvojročné štúdium bábkarstva na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení

– na vyučovanie odborných predmetov výtvarná výchova a aranžovanie vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre školy II.cyklu, zodpovedajúce aprobačné predmety

– na vyučovanie predmetu hra na hudobnom nástroji a hudobná výchova na stredných pedagogických školách aj vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo pre ľudové školy umenia

– na vyučovanie predmetu riadenie motorových vozidiel vysokoškolské vzdelanie, príslušné študijné odbory, vodičský preukaz pre príslušnú skupinu motorových vozidiel a učiteľské oprávnenie na toto vyučovanie

– na vyučovanie predmetu športová príprava vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor telesná výchova a šport, smer trénerský a smer metodický, a vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na telesnú výchovu a s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej špecializácie, alebo vysokoškolské vzdelanie iného študijného odboru s kvalifikáciou I. alebo II. triedy trénera príslušnej športovej kvalifikácie, a doplňujúce pedagogické štúdium

– na vyučovanie odborných predmetov ručné práce, rodinná výchova a vedenie domácnosti, príprava jedál a stravovanie vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou na predmet špecifická príprava dievčat, alebo vysokoškolské vzdelanie, príslušné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium

9. PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium

VII. MAJSTRI ODBORNEJ VÝCHOVY

Požadované vzdelanie:

Úplné stredné odborné vzdelanie

– úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore a doplňujúce pedagogické štúdium

VIII. UČITELIA OSOBITNÝCH MATERSKÝCH ŠKÔL

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre špeciálne materské školy

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri I.časť)

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II.časť)

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

– študijný odbor liečebná pedagogika

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– záverečná skúška na bývalej pedagogickej škole pre učiteľov národných škôl (vrátane vychovávateľskej vetvy) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

– záverečná skúška na bývalom pedagogickom gymnáziu pre vzdelanie učiteľov národných škôl doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

– skúška dospelosti na bývalom učiteľskom ústave (učiteľskej akadémii, štátnej pedagogickej akadémii) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

– skúška spôsobilosti pre bývalé školy I.stupňa (národné, obecné) doplnená o štúdium špeciálnej pedagogiky

IX. UČITELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1.-4. ROČNÍK

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor pre 1.-4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II.časť)

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

ŠPECIÁLNE ZÁKLADNÉ ŠKOLY 5.-9. ROČNÍK

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený štúdiom špeciálnej pedagogiky

– formy vysokoškolského vzdelania v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-9. ročník základnej školy rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III.časť)

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy) v kombinácii s predmetom

OSOBITNÉ ŠKOLY 1.-9. ROČNÍK A POMOCNÉ ŠKOLY 1.-10 ROČNÍK

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II.časť)

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III.časť)

ŠPECIÁLNE STREDNÉ ŠKOLY (stredné odborné učilištia, gymnázia a stredné odborné školy)

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)

ODBORNÉ UČILIŠTIA

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– požadované formy vysokoškolského vzdelania pre učiteľov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na stredných školách rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. a VI. časť)

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 6.-9. ročník bývalej základnej deväťročnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III.časť)

X. VYCHOVÁVATELIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ŠKOLSKÉ DRUŽINY A ŠKOLSKÉ KLUBY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy (pozri II. časť)

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodickom centre

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

– študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole

– študijný odbor pedagogická škola

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška na strednej pedagogickej škole

– záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov

– záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach

– záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole

DETSKÉ DOMOVY

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

– študijný odbor liečebná pedagogika

– študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho pedagogického štúdia

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť)

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy (pozri II. časť)

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť)

– študijný odbor vychovávateľstvo (pozri X. časť)

– študijný odbor pedagogická škola

– záverečná skúška na bývalej pedagogickej škole pre učiteľov národných škôl (vrátane vychovávateľskej vetvy)

– záverečná skúška na bývalom pedagogickom gymnáziu na vzdelanie učiteľov národných škôl

– skúška dospelosti na bývalom učiteľskom ústave (učiteľskej akadémii, štátnej pedagogickej akadémii)

– skúška spôsobilosti pre bývalé školy I.stupňa (národné, obecné)

DOMOVY MLÁDEŽE

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy (pozri II. časť)

– študijný odbor pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

– vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplňujúce pedagogické štúdium

– študijný odbor liečebná pedagogika

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo absolvovaný na strednej pedagogickej škole

– študijný odbor pedagogická škola

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška pre vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole

– úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium

CENTRÁ PRE VOĽNÝ ČAS DETÍ A MLÁDEŽE, ZÁUJMOVÉ KLUBY DETÍ A MLÁDEŽE A STREDISKÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy (pozri II. časť)

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť)

– študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov (pozri VI. časť)

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť - špeciálne školy (pozri IX. časť)

– študijný odbor liečebná pedagogika

– študijný odbor vychovávateľstvo

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

– študijný odbor pedagogika alebo pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)

– len pre oblasť spoločenskovednú vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru, spoločenskovedné odbory (neučiteľské), a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie, spoločenskovedné odbory vojenských vysokých škôl, a doplňujúce pedagogické štúdium

– len pre oblasť prírodných vied vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru, prírodovedné odbory (neučiteľské), a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru zamerané na chémiu, fyziku a iné im príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie, študijné odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky, a doplňujúce pedagogické štúdium

– len pre oblasť techniky vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) absolventov fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej a matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru a dopňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

– len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské), študijné odbory vedy o telesnej kultúre bez doplňujúceho pedagogického štúdia, alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium

– len pre oblasť umenia vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru, študijné odbory publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení, a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie umeleckého smeru a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru, študijné odbory architektúra, a doplňujúce pedagogické štúdium

Bakalárske vzdelanie

– absolvovanie strednej školy s maturitou a trojročného bakalárskeho štúdia, študijný odbor pedagogika voľného času, na pedagogickej alebo filozofickej fakulte

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole

– študijný odbor pedagogická škola

– len pre oblasť umenia úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na kultúrno-výchovnú prácu

– len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky formy úplného stredného vzdelania v oblasti telesnej výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium

– úplné stredné vzdelanie príslušného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium pre oblasť spoločenskovednú, prírodovednú, technickú, telesnej výchovy, športu, turistiky a umenia

XI. VYCHOVÁVATELIA ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL A ŠPECIÁLNYCH VÝCHOVNÝCH ZARIADENÍ

ŠKOLSKÉ DRUŽINY, ŠKOLSKÉ KLUBY, OSOBITNÉ POMOCNÉ A ZÁKLADNÉ ŠKOLY INTERNÁTNE

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri II. časť)

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. a V. časť)

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, aprobácia liečebná pedagogika - terapeutickovýchovný smer

– študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor psychológia alebo školská alebo mimoškolská pedagogika - pedagogika voľného času (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška zo študijného odboru vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

DETSKÉ DOMOVY, DETSKÉ DIAGNOSTICKÉ ÚSTAVY, DETSKÉ VÝCHOVNÉ ÚSTAVY A ÚSTAVY S VÝCHOVNO-LIEČEBNÝM REŽIMOM

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy), aprobácia liečebná pedagogika - terapeutickovýchovný smer

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúce osobitnú starostlivosť

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

– študijný odbor učiteľstvo pre 1.-4. ročník základnej školy (pozri II. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor učiteľstvo pre 5.-9. ročník základnej školy (pozri III. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bezdoplňujúceho pedagogického štúdia

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy (pozri I. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre materské školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor vychovávateľstvo rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

STREDNÉ ŠKOLY INTERNÁTNE A ODBORNÉ UČILIŠTIA INTERNÁTNE, DIAGNOSTICKÉ ÚSTAVY PRE MLÁDEŽ, VÝCHOVNÉ ÚSTAVY PRE MLÁDEŽ A ÚSTAVY S VÝCHOVNO-LIEČEBNOU STAROSTLIVOSŤOU O MLÁDEŽ

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)

– študijný odbor vychovávateľstvo podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy), špecializácia liečebná pedagogika - terapeutickovýchovný smer alebo liečebná pedagogika

Ako vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pozri III. a V. časť) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky

Bakalárske vzdelanie

– absolvovanie strednej školy s maturitou a trojročného bakalárskeho štúdia špeciálnej pedagogiky na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte

Úplné stredné odborné vzdelanie

– študijný odbor vychovávateľstvo na strednej pedagogickej škole rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– študijný odbor pedagogická škola rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky

– úplné stredné vzdelanie rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky

XII. VYCHOVÁVATELIA ÚSTAVOV SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PRE DETI A MLÁDEŽ

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie požadované na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)

Úplné stredné odborné vzdelanie

– úplné stredné odborné vzdelanie na výchovnú činnosť v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach (pozri XI. časť)

XIII. PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI V ZARIADENIACH ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– študijný odbor učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (pozri XI. časť)

– študijný odbor liečebná pedagogika

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5.-9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri III. časť)

– študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky (pozri V. časť)

– študijný odbor učiteľstvo pre osobitné materské školy (pozri VIII. časť)

– študijný odbor vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (pozri XI. časť)

XIV. PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI V CENTRÁCH PRE ODBORNO-METODICKÉ RIADENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru (aprobácie požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo školského zariadenia (pozri I. až XII. časť), päť rokov pedagogickej praxe a zloženie skúšky podľa osobitného predpisu5)

XV. VEDÚCI PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

– vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru (aprobácie) požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo školského zariadenia, päť rokov pedagogickej praxe a zloženie skúšky podľa osobitného predpisu5)

Poznámky pod čiarou

1) § 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/1993 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1985 Zb. o doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti.

4) § 5 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

5) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1985 Zb. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov.

6) § 5 ods. 3 a § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb.

7) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách.

8) § 19 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.