Oznámenie č. 215/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 55/1993
Platnosť od 28.09.1993

215

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. júla do 31. augusta 1993 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Dodatok č. 1 zo dňa 21. júla 1993 k Vyššej kolektívnej zmluve pre odvetvie drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu na Slovensku na rok 1993 uzavretej 29. januára 1993 medzi Zväzom priemyslu Slovenskej republiky - Odvetvovým zväzom drevárskeho, nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 1. júla 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1992 - 1993 uzavretej dňa 31. júla 1992 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie

a

Zväzom polygrafie na Slovensku.