Vyhláška č. 272/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o osobitnom spôsobe vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty viažucej sa na poskytnuté zdaniteľné plnenie osobám iných štátov, ktoré používajú výhody podľa medzinárodných zmlúv

Čiastka 67/1993
Platnosť od 19.11.1993 do01.04.1996
Účinnosť od 19.11.1993 do01.04.1996
Zrušený 93/1996 Z. z.

272

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. októbra 1993

o osobitnom spôsobe vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty viažúcej sa na poskytnuté zdaniteľné plnenie osobám iných štátov, ktoré požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv

Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky podľa § 47 ods. 10 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon“) v znení zákona č. 596/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje osobitný spôsob vrátenia sumy dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) viažucej sa na cenu prijatého zdaniteľného plnenia poskytnutého osobám iných štátov požívajúcim výhody podľa medzinárodných zmlúv,1) ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „oprávnené osoby“).

(2) Oprávnenými osobami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú

a) diplomatické misie, konzulárne úrady a medzinárodné organizácie, ktoré sú zriadené podľa medzinárodných zmlúv,1)

b) cudzí štátni príslušníci, ktorí požívajú výhody podľa medzinárodných zmlúv.1)

§ 2

Oprávnená osoba nakupuje tovar a služby za ceny včítane dane a má nárok len na vrátenie sumy dane viažucej sa na cenu prijatého zdaniteľného plnenia za podmienok ustanovených v tejto vyhláške.

§ 3

(1) Oprávnená osoba podľa § 1 ods. 2 písm. a) môže na úradné účely nakupovať s nárokom na vrátenie sumy dane

a) tovar s výnimkou osobných automobilov,2) úžitkových automobilov a pohonných hmôt,

b) služby spojené s dodávkou vody a odvádzaním odpadových vôd, s dodávkou plynu, elektriny, so zberom a odvozom komunálnych odpadov a služby spojené s používaním telefónu, telefaxu a telexu,

c) jeden osobný automobil pre jedného akreditovaného člena personálu počas troch rokov, aj keď dôjde k výmene člena,

d) maximálne tri úžitkové automobily počas troch rokov.

(2) Úžitkovým automobilom sa na účely tejto vyhlášky rozumejú nákladné a dodávkové automobily a autobusy.3)

§ 4

(1) Oprávnená osoba podľa § 1 ods. 2 písm. b) môže na osobnú spotrebu nakupovať s nárokom na vrátenie sumy dane tovary a služby až do výšky určeného celoročného limitu podľa odseku 2 s výnimkou osobných a úžitkových automobilov a pohonných hmôt.

(2) Celoročné limity vrátenia sumy dane sa určujú takto:

a) šéf misie 100 000 Sk
b) vedúci konzulárneho úradu 100 000 Sk
c) člen diplomatického personálu 45 000 Sk
d) člen administratívneho a technického personálu 30 000 Sk

(3) Oprávnená osoba podľa § 1 ods. 2 písm. b) môže v tuzemsku nakúpiť s nárokom na vrátenie sumy dane na osobnú spotrebu jeden osobný automobil počas troch rokov.

§ 5

(1) Prevod vlastníctva automobilov podľa § 3 písm. c) a d) a § 4 ods. 3 možno uskutočniť až po troch rokoch od ich registrácie oprávnenou osobou. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prevod, ktorým sa vlastníctvo automobilov prevádza na inú oprávnenú osobu podľa § 1 ods. 2.

(2) Pred uplynutím ustanovenej trojročnej lehoty môže oprávnená osoba uplatniť nárok na vrátenie sumy dane pri nákupe ďalšieho osobného alebo úžitkového automobilu, ak počas troch rokov od ich registrácie dôjde k ich zničeniu, odcudzeniu, prípadne inému závažnému poškodeniu.

§ 6

(1) Pri nákupe pohonných hmôt pre osobné automobily podľa § 3 písm. c) sa vrátenie sumy dane oprávnenej osobe vzťahuje maximálne na množstvo 3 600 litrov ročne na jeden zaregistrovaný osobný automobil.

(2) Pri nákupe pohonných hmôt pre úžitkové automobily podľa § 3 písm. d) vrátenie sumy dane oprávnenej osobe nie je limitované.

(3) Pri nákupe pohonných hmôt pre osobné automobily podľa § 4 ods. 2 sa vrátenie sumy dane oprávnenej osobe vzťahuje maximálne na množstvo 2 800 litrov ročne.

§ 7

Dokladom na uplatnenie nároku na vrátenie sumy dane za prijaté zdaniteľné plnenie je daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad vystavený platiteľom dane. Daňový doklad musí obsahovať údaje podľa § 12 ods. 2 zákona [s výnimkou údajov v písmene b)]. Zjednodušený daňový doklad musí obsahovať údaje podľa § 12a ods. 2 zákona.

§ 8

(1) Nárok na vrátenie sumy dane zistenej podľa daňových dokladov a zjednodušených daňových dokladov uplatňujú oprávnené osoby podľa § 1 ods. 2 písm. a) aj za oprávnené osoby podľa § 1 ods. 2 písm. b) polročne prostredníctvom Správy služieb diplomatickému zboru v Bratislave na predpísanom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe tejto vyhlášky. Nárok na vrátenie sumy dane za prvý polrok bežného roka sa uplatňuje najneskôr do 31. júla bežného roka, za druhý polrok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. Daňové doklady alebo zjednodušené daňové doklady sa prikladajú k predpísanému tlačivu.

(2) Správa služieb diplomatickému zboru preverí a odsúhlasí nároky na vrátenie sumy dane predložené oprávnenými osobami podľa odseku 1 a súhrnne ich zúčtuje s príslušným daňovým úradom.

(3) Sumu dane vrátenú daňovým úradom poukáže Správa služieb diplomatickému zboru oprávneným osobám podľa odseku 1 najneskôr do 15 dní od jej vrátenia.

§ 9

(1) V roku 1993 si oprávnené osoby môžu uplatniť nárok na vrátenie sumy dane za zdaniteľné plnenia prijaté pred účinnosťou tejto vyhlášky v termíne na uplatnenie nároku na vrátenie za druhý polrok. Podľa tejto vyhlášky nemožno uplatniť nároky na vrátenie sumy dane, ktoré si oprávnené osoby uplatnili podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/1230/1993 z 30. júna 1993 na zamedzenie tvrdosti zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., za prvý polrok 1993.

(2) Dokladom na uplatnenie nároku na vrátenie sumy dane podľa odseku 1 je daňový doklad vystavený platiteľom dane, ktorý musí obsahovať údaje podľa § 12 ods. 2 zákona [s výnimkou údajov v písmene b)].

(3) Ak si oprávnená osoba uplatnila nárok na vrátenie sumy dane pri nákupe osobného alebo úžitkového automobilu podľa opatrenia uvedeného v odseku 1, lehoty na uplatnenie ďalšieho nároku na vrátenie sumy dane plynú tak, ako sú uvedené v § 3 písm. c) a d), v § 4 ods. 3 a v § 5 tejto vyhlášky.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Július Tóth v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 272/1993 Z. z.

Vzor - Uplatnenie nároku na vrátenie sumy dane z pridanej hodnoty z ceny zdaniteľného plnenia

Poznámky pod čiarou

1) Napr. vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborných organizácií.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 52/1956 Zb. o prístupe Československej republiky k Dohovoru o výsadách a imunitách Organizácie Spojených národov schválenému Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 13. februára 1946.
Zákon č. 125/1992 Zb. o zriadení Sekretariátu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a o výsadách a imunitách tohto sekretariátu a ďalších inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe.

2) § 2 ods. 2 písm. k) zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb.

3) § 10 ods. 3 písm. b) a c) a ods. 4 písm. a) a b) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.