Zákon č. 93/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií

(v znení č. 49/1996 Z. z.)

Čiastka 27/1993
Platnosť od 30.04.1993 do31.08.1997
Účinnosť od 27.02.1996 do31.08.1997
Zrušený 212/1997 Z. z.

93

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. marca 1993

o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Vydavateľ periodickej publikácie a vydavateľ neperiodickej publikácie, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „vydavateľ“), odovzdávajú z každého vydania periodickej publikácie i neperiodickej publikácie bezplatne a na svoj náklad povinné výtlačky oprávneným subjektom podľa tohto zákona (ďalej len „oprávnený“).

(2) Vydavateľom podľa tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá uhradila náklady alebo ktorá sa zúčastnila v právnom vzťahu so zahraničným právnym subjektom na uhradení nákladov výroby periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie.

Periodické publikácie

§ 2

(1) Periodické publikácie sú periodická tlač,1) Zbierka zákonov Slovenskej republiky, úradné vestníky a iné periodiká vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a v úprave typickej pre tento druh publikácie.

(2) Periodické publikácie podľa tohto zákona nie sú školské časopisy vydávané školami a školskými zariadeniami pre ich vlastnú potrebu, tlačoviny určené pre úradné, služobné alebo prevádzkové potreby štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb.

§ 3

Vydavateľ súčasne s vydaním1) periodickej publikácie odovzdá určený počet povinných výtlačkov oprávneným uvedeným v prílohe č. 1 tohto zákona.

Neperiodické publikácie

§ 4

(1) Neperiodické publikácie sú rozmnoženiny literárnych, vedeckých a umeleckých diel,2) najmä tlačoviny, počítačové programy a zvukové, obrazové a zvukovoobrazové snímky, ktoré sa vydávajú spravidla raz v roku, a to aj po častiach.

(2) Neperiodické publikácie na účely tohto zákona nie sú:

a) trojrozmerné kartografické diela, kartografické diela pre potreby hospodárskej a kultúrnej výstavby a obrany štátu,3)

b) trojrozmerné rozmnoženiny výtvarných diel,

c) rozmnoženiny diel, ktoré sú určené spoločenskému alebo rodinnému životu, najmä pozvánky, oznámenia, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové snímky osobných a rodinných udalostí,

d) bankovky, mince, známky, kolky, žreby, cenné papiere a ostatné ceniny,

e) hlasovacie lístky a ostatné publikácie vydané na vykonanie volieb a referenda.

§ 4a

Vydávanie periodických publikácií a neperiodických publikácií v iných jazykoch ako v štátnom jazyku4) nie je obmedzené pri dodržaní ustanovení tohto zákona a ustanovení osobitných predpisov.5)

§ 5

Vydavateľ v súčinnosti s Maticou slovenskou označí medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN) publikáciu, ktorá je tlačovinou.

§ 6

(1) Vydavateľ z každého vydania neperiodickej publikácie do desiatich dní od jej vydania2) odovzdá určený počet povinných výtlačkov oprávneným uvedeným v prílohe č. 2 tohto zákona.

(2) Ak počet rozmnoženín neperiodickej publikácie nepresiahne 500 výtlačkov, vydavateľ odovzdá povinné výtlačky Matici slovenskej, Univerzitnej knižnici v Bratislave a Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na neperiodické publikácie vydávané z vedeckých a iných odborných podujatí.

§ 6a

(1) Vydavateľ je oprávnený z každého vydania neperiodickej publikácie vytlačiť najviac 160 výtlačkov nad dohodnutý základ v nakladateľskej zmluve,6) ktoré sa používajú na splnenie povinnosti podľa § 6, povinnosti vyplývajúcej zo zmluvných vzťahov vydavateľa a autora a na hodnotiace, propagačné, archivačné a dokumentačné účely.

(2) Výtlačky uvedené v odseku 1 sú nepredajné a vydavateľ je povinný viesť evidenciu o spôsobe ich použitia.

§ 7

Pokuty

(1) Ak vydavateľ nesplní povinnosť podľa tohto zákona, môže mu obvodný úrad, v ktorého obvode má vydavateľ sídlo alebo trvalý pobyt, uložiť pokutu do 25 000 Sk; pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

(2) Pokutu možno uložiť najneskôr do jedného roka od vydania periodickej publikácie alebo neperiodickej publikácie.

(3) Uložením pokuty vydavateľovi nezaniká jeho povinnosť bezplatne a na svoj náklad odovzdať povinné výtlačky oprávneným uvedeným v prílohe č. 1 a č. 2 tohto zákona.


Záverečné ustanovenia

§ 8

Zrušujú sa:

1. zákon Slovenskej národnej rady č. 378/1990 Zb. o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií.

2. vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 140/1964 Zb. o povinných a pracovných výtlačkoch v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 132/1971 Zb.

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. májom 1993.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 k zákonu NR SR č. 93/1993 Z. z.

Druh periodickej publikácie Oprávnený Počet
povinných
výtlačkov
Ústredná, regionálna,
miestna a podniková periodická tlač
Matica slovenská 3
Univerzitná knižnica 2
Slovenská pedagogická knižnica 1
Ústredná knižnica SAV 1
Slovenská technická knižnica 1
Knižnica Národnej rady Slovenskej republiky
Štátna vedecká knižnica Košice
11
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Novinársky študijný ústav Bratislava 1
Ústredná a regionálna periodická tlač Štátna vedecká knižnica Prešov 1
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 1
Zbierka zákonov, úradné vestníky
a iné periodiká
Matica slovenská 1
Štátna vedecká knižnica Košice 1
Knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1

Príloha č. 2 k zákonu NR SR č. 93/1993 Z. z.

Druh neperiodickej publikácie Oprávnený Počet
povinných
výtlačkov
Neperiodická tlačovina s výnimkou
rozmnoženiny diela, ktorú si vyžaduje
prevádzková potreba pri výrobe alebo odbyte
výrobkov alebo pri poskytovaní služieb alebo
ktorá je súčasťou výrobkov
Matica slovenská 3
Univerzitná knižnica 2
Slovenská pedagogická knižnica 1
Slovenská technická knižnica 1
Ústredná knižnica SAV 1
Slovenská lesníckaa drevárska knižnica
pri Technickej univerzite vo Zvolene
1
Štátna vedecká knižnica Prešov 1
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 1
Štátna vedecká knižnica Košice 1
Knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Neperiodická tlačovina, ktorá je rozmnoženinou
diela, ktoré si vyžaduje prevádzková potreba pri
výrobe alebo odbyte výrobkov alebo pri poskytovaní
služieb alebo ktorá je súčasťou výrobkov
Matica slovenská 2
Slovenská technická knižnica 3
Štátna vedecká knižnica Košice 1
Počítačový program Slovenská technická knižnica 1
Zvukové snímky (gramofónové platne magnetofónové pásky) Matica slovenská 1
Univerzitná knižnica 1
Snímky kinematografických diel Slovenský filmový ústav
- Národné kinematografické centrum
1
Snímky videogramov a obrazové snímky Matica slovenská 1
Slovenský filmový ústav
- Národné kinematografické centrum
1

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. a zákona č. 86/1990 Zb.

2) § 10 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení zákona č. 89/1990 Zb., zákona č. 468/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z.

3) § 1 ods. 1 zákona č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.

4) § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

5) Napríklad zákon č. 81/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.

6) § 24 zákona č. 35/1965 Zb.