Opatrenie č. 234/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 60/1993
Platnosť od 22.10.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.11.1993 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

OBSAH

234

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. októbra 1993

o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách ustanovuje:


Čl. I

V zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách výška sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel1) sa mení takto:

1. V § 7 ods. 2 písm. a) sa suma „0,70 Sk“ nahrádza sumou „0,75 Sk“.

2. V § 7 ods. 2 písm. b) sa suma „2,60 Sk“ nahrádza sumou „2,80 Sk“.


Čl. II

Upravené sadzby náhrad patria zamestnancom od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli uverejnené v Zbierke zákonov.


Oľga Keltošová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 158/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.