Oznámenie č. 132/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní

Čiastka 37/1993
Platnosť od 21.06.1993
Účinnosť od 21.06.1993
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku XIII.

132

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe svojho článku XIII.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o menovom usporiadaní

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky, uvedomujúc si potrebu zachovania spoločnej meny a zabezpečenia jej stability ako nevyhnutnej podmienky na plynulý prechod k vlastnej mene a na zachovanie súčasnej úrovne hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi, dohodli sa takto:

I.

Slovenská republika a Česká republika budú aj naďalej prechodne používať na svojom území ako menu Slovenskej republiky a menu Českej republiky spoločnú menu, ktorej peňažnou jednotkou je koruna česko-slovenská (ďalej len „spoločná mena“).

II.

Zmluvné strany vytvárajú touto dohodou na zabezpečenie všetkých funkcií spoločnej meny Menový výbor zložený zo zástupcov ústrednej banky Slovenskej republiky a zástupcov ústrednej banky Českej republiky s pôsobnosťou riadiaceho menového orgánu.

III.

Každá z republík je v Menovom výbore zastúpená guvernérom ústrednej banky a dvoma ním menovanými vedúcimi pracovníkmi tejto ústrednej banky.

IV.

Menový výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré súvisia s fungovaním spoločnej meny a zabezpečením jej stability.

Menový výbor

a) rozhoduje o emisii bankoviek a mincí a poveruje ústrednú banku Slovenskej republiky alebo ústrednú banku Českej republiky spravovaním zásob bankoviek a mincí spoločnej meny, vydávaním bankoviek a mincí spoločnej meny a účtovaním bankoviek a mincí spoločnej meny v obehu a zásobách;

b) stanovuje rozsah obchodov uskutočňovaných ústrednými bankami republík, rozsah úverov nimi poskytovaných, úrokové sadzby, splatnosti a ďalšie podmienky týchto obchodov;

c) stanovuje rozsah a formy poskytovania úverov ústredných bánk štátnym rozpočtom, štátnym fondom a orgánom miestnej samosprávy, prípadne ďalším verejným inštitúciám;

d) stanovuje minimálnu výšku likvidných prostriedkov, ktoré sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné uložiť na účte v ústrednej banke republiky ako povinné minimálne rezervy vrátane ich prípadného úročenia a určenia sankčného úroku za nedodržanie ich výšky;

e) určuje pravidlá likvidity, kapitálového vybavenia a ďalšie pravidlá obozretného podnikania bánk a pobočiek zahraničných bánk;

f) rozhoduje o zásadných otázkach peňažného obehu, platobného styku a zúčtovania bánk a pobočiek zahraničných bánk;

g) vyhlasuje kurz spoločnej meny voči cudzím menám a stanovuje podmienky vymeniteľnosti spoločnej meny voči cudzím menám, prípadne určuje podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky a Českej republiky;

h) určuje podmienky na usmerňovanie platobného styku so zahraničím;

i) koordinuje podmienky hospodárenia s menovými rezervami v zlate a devízových prostriedkoch;

j) môže stanovovať minimálne úrokové sadzby z vkladov prijímaných bankami a pobočkami zahraničných bánk a maximálne úrokové sadzby z úverov nimi poskytovaných;

k) môže určiť bankám a pobočkám zahraničných bánk maximálny rozsah nimi poskytovaných úverov;

l) môže prijímať opatrenia na usmerňovanie hotovostného peňažného obehu.

V.

Menový výbor pri rozhodovaní postupuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

VI.

Náklady spojené s činnosťou Menového výboru uhrádzajú ústredné banky republík.

VII.

V súvislosti s ukončením obehu spoločnej meny uskutočnia ústredné banky republík vysporiadanie zostatkov na účtoch jednotlivých hodnôt bankoviek a mincí spoločnej meny, ako aj majetkových práv a záväzkov z obdobia spoločnej meny, a to v súlade so zásadami delenia majetku podľa ústavného zákona o delení majetku federácie.

VIII.

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť realizáciu rozhodnutí prijatých Menovým výborom na území svojich republík. Za účelom riadenia spoločnej meny sa ďalej zaväzujú zabezpečiť výmenu štatistických dát a informácií medzi oboma republikami, najmenej v rozsahu existujúcom k 31. decembru 1992.

IX.

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať ešte v roku 1992 zákony o ústredných bankách republík, recipovať právnu úpravu v oblasti meny, peňažného obehu a platobného styku, devízového hospodárstva, účtovníctva, štatistiky a bankovníctva platnú na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k 31. decembru 1992.

X.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nepodniknú žiadne jednostranné kroky, ktoré by narušili stabilitu spoločnej meny.

XI.

O podmienkach prípravy samostatných mien, zmluvných strán sa dohodnú ministri financií po prerokovaní s guvernérmi ústredných bánk oboch zmluvných strán.

XII.

Dohoda zaniká na základe dohody oboch zmluvných strán.

XIII.

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993 s výnimkou ustanovenia čl. IX, ktorý nadobúda platnosť dňom podpisu.

Dané v dvoch vyhotoveniach v Prahe dňa 29. októbra 1992 v slovenskom a českom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu Českej republiky:

Václav Klaus v. r.

Za vládu Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

ROKOVACÍ PORIADOK MENOVÉHO VÝBORU

1. Menový výbor zasadá najmenej dvakrát mesačne striedavo v sídle ústrednej banky Slovenskej republiky v Bratislave a v sídle ústrednej banky Českej republiky v Prahe, ak nebude dohodnuté inak.

2. Zasadania Menového výboru sa zúčastňujú guvernéri ústredných bánk a nimi menovaní členovia Menového výboru. Členovia Menového výboru sa môžu nechať zastúpiť iným členom Menového výboru na základe písomného splnomocnenia.

3. Menový výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov. Za prítomného sa považuje aj člen zastúpený podľa bodu 2.

4. Zasadaniu predsedá guvernér alebo ním poverený zástupca ústrednej banky tej republiky, na území ktorej rokovanie prebieha.

5. Na zasadaní sa môžu zúčastňovať aj osoby prizvané jedným z guvernérov so súhlasom druhého guvernéra a zapisovateľ jednej z ústredných bánk republík a overovateľ zápisu druhej z ústredných bánk republík.

6. Program zasadania Menového výboru stanovuje predsedajúci guvernér po dohode s guvernérom ústrednej banky druhej republiky.

7. Menový výbor rokuje na základe písomných materiálov predložených na jeho zasadaní guvernérmi ústredných bánk obidvoch republík.

8. Písomné materiály musia členovia Menového výboru dostať päť kalendárnych dní pred týmto rokovaním, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

9. Menový výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov.

10. V prípade rovnosti hlasov určia guvernéri obidvoch ústredných bánk ďalší postup.

11. Rozhodnutia Menového výboru sú záväzné pre všetkých jeho členov.

12. Z rokovania Menového výboru sa vyhotoví zápis, ktorý obsahuje protokol o hlasovaní jednotlivých členov Menového výboru a prijaté rozhodnutia Menového výboru. Zápis sa vyhotoví vo dvoch exemplároch a podpisujú ho guvernéri ústredných bánk oboch republík. O zverejnení zápisu z rokovania Menového výboru rozhoduje Menový výbor.

OSOBITNÁ DOHODA K DOHODE MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU ČESKEJ REPUBLIKY O MENOVOM USPORIADANÍ

Od uvedenej dohody môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade, že nastane niektorá z týchto skutočností:

a) deficit bežného hospodárenia štátnych, prípadne verejných rozpočtov jednej zo zmluvných strán prekročí 10 % rozpočtových príjmov,

b) stav devízových rezerv jednej zo zmluvných strán klesne pod úroveň mesačnej hodnoty dovozu vo voľne vymeniteľných menách, čím sa ohrozí stabilita a vnútorná vymeniteľnosť spoločnej meny,

c) nastane špekulatívny pohyb kapitálu z jednej republiky do druhej republiky v rozsahu, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje fungovanie bankového systému, t.j. v rozsahu väčšom než 5 % celkových vkladov v bankách,

d) nedôjde k dohode o zásadných otázkach menovej politiky v Menovom výbore (napr. o otázke kurzu, objemu refinančných úverov, úrokových sadzieb a pod.).

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú koordinovať svoje hospodárske a finančné politiky tak, aby minimálne do 30. 6. 1993 nedošlo k vyššie spomenutým skutočnostiam.

Táto osobitná dohoda je neoddeliteľnou súčasťou dohody o menovom usporiadaní uzavretej medzi vládou Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dané v dvoch vyhotoveniach v Prahe dňa 29. októbra 1992 v slovenskom a českom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za Českú republiku:

Václav Klaus v. r.

Za Slovenskú republiku:

Vladimír Mečiar v. r.