Vyhláška č. 137/1993 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993

Čiastka 38/1993
Platnosť od 24.06.1993 do31.12.2008
Účinnosť od 30.06.1993 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

137

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 18. júna 1993

o vydaní mincí po 50 halieroch vzoru 1993

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

Dňom 30. júna 1993 sa vydávajú do obehu mince po 50 halieroch vzoru 1993 (ďalej len „päťdesiathaliernik“).

§ 2

(1) Päťdesiathaliernik sa razí zo zliatiny hliníka a horčíka v zložení 98 dielov hliníka a 2 diely horčíka. Hmotnosť päťdesiathaliernika je 1,20 g. Priemer päťdesiathaliernika je 22 mm, jeho hrana je hladká.

(2) Pri razbe päťdesiathaliernika je povolená horná a dolná odchýlka v priemere mince 0,1 mm, v hmotnosti 0,05 g a v obsahu horčíka horná odchýlka 4/1000 a dolná odchýlka 3/1000.

(3) Na líci päťdesiathaliernika je v strede hornej polovice mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený v dvoch riadkoch pod štátnym znakom, v ďalšom riadku je uvedený letopočet razby a pod ním značka štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvoma razidlami. Iniciálka autora návrhu päťdesiathaliernika Drahomíra Zobeka „Z“ je umiestnená pri spodnom okraji mince, pod značkou mincovne.

(4) Na rube päťdesiathaliernika v pravej polovici mincového poľa je zobrazená renesančná polygonálna veža s cimburím hradu Devín na hradnom brale nad sútokom Moravy a Dunaja. Na hradnom brale v pravej dolnej časti nad vodnou hladinou je iniciálka priezviska autora návrhu päťdesiathaliernika „Z“. Uprostred ľavej polovice mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „50 h“.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. júnom 1993.


Marián Tkáč v. r.


Obrázek 01