Nariadenie vlády č. 54/1993 Z. z.Nariadeni vlády Slovenskej republiky o zavedení letného času v rokoch 1993 a 1994

Čiastka 15/1993
Platnosť od 11.03.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 11.03.1993 do31.12.1994

54

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 1993

o zavedení letného času v rokoch 1993 a 1994

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase nariaďuje:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v rokoch 1993 a 1994

(1) Letný čas v roku 1993 sa zavádza dňom 28. marca, v roku 1994 dňom 27. marca. V týchto dňoch sa o druhej hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na tretiu hodinu letného času.

(2) Letný čas v roku 1993 sa končí dňom 26. septembra, v roku 1994 dňom 25. septembra. V týchto dňoch sa o tretej hodine letného času posunú hodiny na druhú hodinu stredoeurópskeho času.

§ 2

Vplyv zavedenia letného času na určený týždenný pracovný čas

(1) U pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1993 a 1994 pripadne na ich pracovnú zmenu, a táto pracovná zmena sa v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude určený týždenný pracovný čas v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) U pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1993 a 1994 pripadne na ich pracovnú zmenu, a táto pracovná zmena sa v dôsledku skončenia letného času predĺži, bude určený týždenný pracovný čas v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.