Nariadenie vlády č. 115/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby

Čiastka 33/1993
Platnosť od 27.05.1993 do31.12.1997
Účinnosť od 30.06.1993 do31.12.1997
Zrušený 351/1997 Z. z.

OBSAH

115

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. apríla 1993,

ktorým sa upravuje doba trvania základnej služby

Vláda Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 4 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 331/1992 Zb.) nariaďuje:


§ 1

Doba základnej služby v trvaní 18 mesiacov1) sa skracuje na 12 mesiacov.

§ 2

Doba základnej služby, ktorej trvanie je ustanovené v § 27 ods. 3 písm. a), b) a c) branného zákona, sa neskracuje.

§ 3

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje aj na vojakov, ktorí nastúpili základnú službu alebo ktorí nastúpili na pokračovanie v základnej službe na dobu 18 mesiacov pred účinnosťou tohto nariadenia.

(2) Vojaci uvedení v odseku 1 sa zo základnej služby prepustia, ak ju vykonali v dĺžke najmenej 12 mesiacov.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júnom 1993.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 ods. 2 branného zákona č. 92/1949 Zb. v znení neskorších predpisov.