Vyhláška č. 197/1993 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a doplĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode

Čiastka 53/1993
Platnosť od 31.08.1993 do27.10.1994
Účinnosť od 01.09.1993 do27.10.1994
Zrušený 295/1994 Z. z.

OBSAH

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 2. júla 1993,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Úhrada výdavkov a príspevky na pobyt v škole v prírode

(1) Výdavky na pobyt žiakov v škole v prírode sa uhrádzajú z rozpočtu vysielajúcej organizácie, príspevku rodičov, prípadne z iných zdrojov.

(2) Za žiakov uvedených v § 1 ods. 2 vysielajúca organizácia zo svojho rozpočtu uhrádza:

a) najmenej 50 % neinvestičných výdavkov bez miezd, ak sa žiaci vysielajú do škôl v prírode zriadených školskou správou,

b) 35 % nákladov, ak sa vysielajú žiaci do iných zariadení.

(3) Na pobyt žiakov v škole v prírode, ktorí sú uvedení v § 1 ods. 3, vysielajúca organizácia neposkytuje príspevok zo svojho rozpočtu.

(4) Vysielajúca organizácia uhrádza pracovníkom výdavky spojené s vyslaním do školy v prírode podľa osobitného predpisu.6)“.

2. V celom texte vyhlášky sa slová „Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Roman Kováč v. r.