Zákon č. 85/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, zdravotného poisteniaa dôchodkového poistenia

Čiastka 26/1993
Platnosť od 29.04.1993 do31.12.1994
Účinnosť od 29.04.1993 do31.12.1994
Zrušený 274/1994 Z. z.

OBSAH

85

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 24. marca 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 1 písm. c) znie:

c) samostatne zárobkovo činné osoby s výnimkou tých, ktoré sú zúčastnené na zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení z iného dôvodu alebo sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku.“.

2. V § 20 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá táto veta:

„Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná prihlásiť sa na svoje zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenie, ak je zúčastnená na zdravotnom, nemocenskom a dôchodkovom poistení z iného dôvodu alebo ak je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku.“.

3. V § 22 ods. 6 sa v druhej vete vypúšťajú slová „zistený podľa odsekov 1 a 2“ a slová „alebo ak ide o príjem zo živnosti alebo z iného podnikania vykonávaného súbežne so zamestnaním“ a slovo „prekážok“ sa nahrádza slovami „hodnotených ako prekážky“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťajú slová „ods. 1 písm. b)“.

5. V § 41 ods. 3 sa slová „do 30. júna 1993“ nahrádzajú slovami „do 30. júna 1994“ a slová „v roku 1992“ sa nahrádzajú slovami „v rozhodujúcom období“ a na konci sa pripája veta, ktorá znie: „Ustanovenie § 22 ods. 3 druhá veta tu neplatí.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.