Nariadenie vlády č. 131/1993 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Čiastka 37/1993
Platnosť od 21.06.1993 do31.08.1994
Účinnosť od 01.09.1993 do31.08.1994
Zrušený 229/1994 Z. z.

OBSAH

131

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 11. mája 1993,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1992 Zb. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Základný úväzok učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov na jednotlivých druhoch a typoch škôl a školských zariadení sa ustanovuje vo vyučovacích hodinách a hodinách výchovnej práce4) takto:

Učiteľ
Pedagogický pracovník
Základný úväzok
týždenne v hod.
a) učiteľ materskej školy 30
b) učiteľ 1. a 2. ročníka základnej školy a prípravného ročníka a 1. a 2. ročníka špeciálnej školy podľa počtu vyučovacích hodín určených učebným plánom pre prípravný ročník a 1. a 2. ročník
c) učiteľ 3. a 4. ročníka základnej školy, základnej špeciálnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy 23
d) učiteľ 5. -9. ročníka základnej školy a učiteľ základnej špeciálnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy 22
e) učiteľ základnej umeleckej školy 22
f) učiteľ strednej školy a špeciálnej strednej školy, učilišťa, odborného učilišťa, konzervatória, jazykovej školy, stenografického ústavu 21
g) učiteľ dielenského vyučovania a odborného výcviku v odbornom učilišti a v špeciálnych stredných školách 24
h) majster odbornej výchovy 30-35
ch) vychovávateľ školskej družiny a školského klubu 28
i) vychovávateľ detského domova, internátnej špeciálnej školy, diagnostického ústavu, výchovného ústavu, ústavu s výchovno-liečebným režimom a školy v prírode 28
j) vychovávateľ domova mládeže, strediska voľného času pri základnej škole a inštruktor telesnej výchovy 30
k) vychovávateľ zariadenia sociálnej starostlivosti 27-29".

2. V § 2 ods. 3 znie:

(3) Základný úväzok sa znižuje

a) u triedneho učiteľa o 1 hodinu

b) u výchovného poradcu na základnej škole a na strednej škole s počtom

do 300 žiakov o 1 hodinu

od 301 do 450 žiakov o 2 hodiny

od 451 do 600 žiakov o 3 hodiny

nad 600 žiakov o 4 hodiny

c) u výchovného poradcu na špeciálnej škole s počtom

do 100 žiakov o 1 hodinu

od 101 do 200 žiakov o 2 hodiny

od 201 do 300 žiakov o 3 hodiny

nad 300 žiakov o 4 hodiny“.

3. V § 2 ods. 5 sa vypúšťajú slová „s učiteľskou kvalifikáciou“.

4. V § 2 ods. 6 sa slová „26 hodín“ nahrádzajú slovami „28 hodín“.

5. V § 2 ods. 10 znie:

(10) Vyučovacia hodina alebo hodina výchovnej práce4) prevyšujúca určený týždenný pracovný čas5) vyšším základným úväzkom ako ustanovuje odsek 2, sa u učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov považuje za jednu hodinu práce nadčas.6)“.

6. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písm. k).

7. V § 3 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „samostatného detského domova“.

8. § 3 ods. 1 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

p) riaditeľ samostatného detského domova 10“.

9. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Základný úväzok uvedený v § 3 ods. 1 písm. h) sa znižuje za riadenie strednej školy, špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, učilišťa, ktoré

a) zabezpečujú teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 2 hodiny týždenne

b) zabezpečujú teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie o 1 hodinu týždenne

c) zabezpečujú teoretické vyučovanie a súčasne riadia domov mládeže o 1 hodinu týždenne.

(5) Minimálna miera vyučovacej povinnosti pedagogických pracovníkov uvedených v § 3 ods. 4 sú dve hodiny týždenne.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.


Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

4) Napríklad:
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 52/1993 Z. z.
Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode.