Oznámenie č. 152/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 41/1993
Platnosť od 16.07.1993

152

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 24. mája do 25. júna 1993 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 11. mája 1993 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom PROJEKT Slovenská republika.

2. Zväzová kolektívna zmluva vyššieho stupňa pracovníkov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví na Slovensku na roky 1992-1993 uzavretá 27. marca 1992 medzi Zväzom podnikateľov a zamestnávateľov potravinárskeho priemyslu na Slovensku

a

Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví na Slovensku.

3. Dodatok zo dňa 22. apríla 1993 k Zväzovej kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pracovníkov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví na Slovensku na roky 1992-1993 uzavretej 27. marca 1992 medzi Zväzom podnikateľov a zamestnávateľov potravinárskeho priemyslu na Slovensku

a

Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov potravinárskeho priemyslu a príbuzných odvetví na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 8. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Združením zamestnávateľov SOU a SPV.

5. Dodatok č. 3 zo dňa 30. apríla 1993 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1992-1993 uzavretej 29. júna 1992 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu na Slovensku

a

Zväzom zamestnávateľov obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.