Oznámenie č. 66/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov

Čiastka 19/1993
Platnosť od 24.03.1993 do03.07.1994
Zrušený 168/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 34 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky výnos z 1. marca 1993 o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov.

Výnosom sa určuje rozdelenie a spôsob využitia finančných prostriedkov získaných z výnosu penále a pokút uložených podľa § 16 zákona č. 213/1992 Zb. o spotrebných daniach v znení zákona č. 595/1992 Zb., § 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 596/1992 Zb., § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a § 35 a 62 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky, na Ústrednom daňovom riaditeľstve Slovenskej republiky a jeho regionálnych pobočkách a na daňových úradoch v Slovenskej republike.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 3/1993.